card

Хүний нөөц

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг шилжүүлэх, сэлгэн ажилуулах тухай зар

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг шилжүүлэх, сэлгэн ажилуулах тухай зар

Төрийн албаны зөвлөлийн 2023 оны 25 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн албаны шалгалт өгөх болзол болон шатлан дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах журам”-ын 4 дүгээр зүйлийн 4.2-т заасны дагуу төрийн өөр байгууллага, нэгж хооронд шилжин ажиллахыг хүссэн төрийн холбогдох бусад байгууллагад ажиллаж байгаа төрийн жинхэнэ албан хаагчдыг дараах албан тушаалд холбогдох материалаа цахим шуудангаар ирүүлэхийг урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын хөдөө аж ахуйн их сургуулийн захирлын албан тушаалд томилогдох иргэнийг сонгон шалгаруулах зар

Монгол улсын хөдөө аж ахуйн их сургуулийн захирлын албан тушаалд томилогдох иргэнийг сонгон шалгаруулах зар

Сонгон шалгаруулалтыг Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2022 оны А/418 дугаар тушаалаар батлагдсан “Төрийн өмчийн зарим их дээд сургуулийн төсвийн шууд захирагчийг сонгон шалгаруулах нийтлэг журам” /Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2022 оны А/418 дугаар тушаалаар нэмэлт өөрчлөлт оруулсан/ болон Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2023 оны А/65 дугаар тушаалаар батлагдсан “Албан тушаалын тодорхойлолт”-д тавигдах шаардлагын дагуу зохион байгуулна.

Дэлгэрэнгүй
Hiring Monitoring and Evaluation Officer (GPE project)

Hiring Monitoring and Evaluation Officer (GPE project)

The Ministry of Education and Science (MES) along with Save the Children is implementing a grant project “Enabling Equity to Advance Learning” (EQUAL), funded by the Global Partnership for Education (GPE), a multi-stakeholder partnership organization that aims to strengthen education systems in developing countries.

Дэлгэрэнгүй
МОНГОЛ УЛСЫН КОНСЕРВАТОРИЙН ЗАХИРЛЫН АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ ИРГЭНИЙ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ҮР ДҮН

МОНГОЛ УЛСЫН КОНСЕРВАТОРИЙН ЗАХИРЛЫН АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ ИРГЭНИЙ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ҮР ДҮН

Сонгон шалгаруулалтыг Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2022 оны А/454, А/418 дугаар тушаалаар батлагдсан “Албан тушаалын тодорхойлолт”-д тавигдах шаардлага, “Төрийн өмчийн зарим их дээд сургуулийн төсвийн шууд захирагчийг сонгон шалгаруулах нийтлэг журам”-ын дагуу зохион байгуулна.

Дэлгэрэнгүй
УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.1 дэх заалт, “Төрийн албаны тусгай шалгалт өгөх болзол, журам”-ын 2.1-т заасныг тус тус үндэслэн удирдах албан тушаалын сул орон тоог нөхөх сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд мэдээлж байна.

Дэлгэрэнгүй
МОНГОЛ УЛСЫН КОНСЕРВАТОРИЙН ЗАХИРЛЫН АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ ИРГЭНИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАР

МОНГОЛ УЛСЫН КОНСЕРВАТОРИЙН ЗАХИРЛЫН АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ ИРГЭНИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАР

МУК-ийн захирлын албан тушаалд томилогдох иргэнийг сонгон шалгаруулах зарыг олон нийтэд мэдээлж байна. Сонгон шалгаруулалтыг Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2022 оны А/454, А/418 дугаар тушаалаар батлагдсан “Албан тушаалын тодорхойлолт”-д тавигдах шаардлага, “Төрийн өмчийн зарим их дээд сургуулийн төсвийн шууд захирагчийг сонгон шалгаруулах нийтлэг журам”-ын дагуу зохион байгуулна.

Дэлгэрэнгүй
МОНГОЛ УЛСЫН БОЛОВСРОЛЫН ИХ СУРГУУЛИЙН ЗАХИРЛЫН АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ ИРГЭНИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАР

МОНГОЛ УЛСЫН БОЛОВСРОЛЫН ИХ СУРГУУЛИЙН ЗАХИРЛЫН АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ ИРГЭНИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАР

МУБИС-ийн захирлын албан тушаалд томилогдох иргэнийг сонгон шалгаруулах зарыг олон нийтэд хүргэж байна. Сонгон шалгаруулалтыг Боловсрол, Шинжлэх ухааны сайдын 2022 оны А/418, A/581 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Төрийн өмчийн зарим их дээд сургуулийн төсвийн шууд захирагчийг сонгон шалгаруулах нийтлэг журам”, “Албан тушаалын тодорхойлолт”-д тавигдах шаардлагын дагуу зохион байгуулна.

Дэлгэрэнгүй
“ЕРДИЙН БОЛОН ТУСГАЙ ХЭРЭГЦЭЭТ ХҮҮХДҮҮДИЙН ХООЛ ТЭЖЭЭЛИЙН БАЙДЛЫГ ҮНЭЛЭХ СУУРЬ СУДАЛГАА” ХИЙХ БИЕ ДААСАН  СУДЛААЧДЫН  БАГИЙН АЖЛЫН ДААЛГАВАР

“ЕРДИЙН БОЛОН ТУСГАЙ ХЭРЭГЦЭЭТ ХҮҮХДҮҮДИЙН ХООЛ ТЭЖЭЭЛИЙН БАЙДЛЫГ ҮНЭЛЭХ СУУРЬ СУДАЛГАА” ХИЙХ БИЕ ДААСАН СУДЛААЧДЫН  БАГИЙН АЖЛЫН ДААЛГАВАР

Боловсролын Дэлхийн Түншлэл” нь Монгол Улсын Боловсролын салбарын хөгжлийн дунд хугацааны төлөвлөгөө /2021-2030/-г хэрэгжүүлэхэд 5 сая ам. долларын буцалтгүй тусламжийн дэмжлэг үзүүлнэ. Боловсрол, шинжлэх ухааны яам (БШУЯ) нь тус санхүүжилтээр ерөнхий боловсролын чанар, хүртээмжийг сайжруулах зорилгоор “Тэгш боломжийг бүрдүүлэх замаар суралцахуйг дэмжих” (EQUAL) төслийг 3 жилийн хугацаагаар 2022 оны 09 сарын 01-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлж байна.

Дэлгэрэнгүй
 ТЭГШ ХАМРУУЛАХ ЧИГЛЭЛЭЭР ТӨСЛИЙН СУУРЬ СУДАЛГАА”  ХИЙХ БИЕ ДААСАН ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨХ АЖИЛЛУУЛАХ  АЖЛЫН ДААЛГАВАР

ТЭГШ ХАМРУУЛАХ ЧИГЛЭЛЭЭР ТӨСЛИЙН СУУРЬ СУДАЛГАА” ХИЙХ БИЕ ДААСАН ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨХ АЖИЛЛУУЛАХ АЖЛЫН ДААЛГАВАР

“Боловсролын Дэлхийн Түншлэл” нь Монгол Улсын Боловсролын салбарын хөгжлийн дунд хугацааны төлөвлөгөө /2021-2030/-г хэрэгжүүлэхэд 5 сая ам. долларын буцалтгүй тусламжийн дэмжлэг үзүүлнэ. Боловсрол, шинжлэх ухааны яам (БШУЯ) нь тус санхүүжилтээр ерөнхий боловсролын чанар, хүртээмжийг сайжруулах зорилгоор “Тэгш боломжийг бүрдүүлэх замаар суралцахуйг дэмжих” (EQUAL) төслийг 3 жилийн хугацаагаар 2022 оны 09 сарын 01-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлж байна.

Дэлгэрэнгүй
ТЭГШ БОЛОМЖИЙГ БҮРДҮҮЛЭХ ЗАМААР СУРАЛЦАХУЙГ ДЭМЖИХ” ТӨСЛИЙН  СУУРЬ СУДАЛГАА ХИЙХ БИЕ ДААСАН ЗӨВЛӨХ, БАГИЙГ  СОНГОН ШАЛГАРУУЛНА

ТЭГШ БОЛОМЖИЙГ БҮРДҮҮЛЭХ ЗАМААР СУРАЛЦАХУЙГ ДЭМЖИХ” ТӨСЛИЙН СУУРЬ СУДАЛГАА ХИЙХ БИЕ ДААСАН ЗӨВЛӨХ, БАГИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛНА

“Боловсролын Дэлхийн Түншлэл” нь Монгол Улсын Боловсролын салбарын хөгжлийн дунд хугацааны төлөвлөгөө /2021-2030/-г хэрэгжүүлэхэд 5 сая ам. долларын буцалтгүй тусламжийг үзүүлж байна. Энэхүү тусламжийн хүрээнд “Тэгш боломжийг бүрдүүлэх замаар суралцахуйг дэмжих” (EQUAL) төслийг 3 жилийн хугацаагаар 2022 оны 09 сарын 01-ний өдрөөс Боловсрол, шинжлэх ухааны яам хэрэгжүүлж эхлээд байна. Төслийн үндсэн зорилго нь тэгш хамруулах замаар боловсролын хүртээмж, чанарыг сайжруулахад оршино.

Дэлгэрэнгүй
Шинжлэх ухаан, технологийн их сургуулийн захирлын албан тушаалд томилогдох иргэний сонгон шалгаруулалтын үр дүн

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургуулийн захирлын албан тушаалд томилогдох иргэний сонгон шалгаруулалтын үр дүн

Боловсролын тухай хуулийн 36.13 дахь заалт, Шинжлэх ухаан, технологийн их сургуулийн Удирдах зөвлөлийн дүрмийн 3.1.9 дэх заалт, Төрийн өмчийн зарим их, дээд сургуулийн төсвийн шууд захирагчийг сонгон шалгаруулах журмын 7.4 дэх заалт, Шинжлэх ухаан, технологийн их сургуулийн Удирдах зөвлөлийн 2022 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн хурлын тэмдэглэлийг тус тус үндэслэн Шинжлэх ухаан, технологийн их сургуулийн Захирлын сонгон шалгаруулалтад тэнцэж, шалгалтаар хамгийн өндөр оноо авсан Төмөрпүрэв овогтой Намнанг Шинжлэх ухаан, технологийн их сургуулийн Захирлын албан тушаалд томилуулах саналыг уламжлав.

Дэлгэрэнгүй
Удирдах албан тушаал /Эрхэлсэн түшмэл/

Удирдах албан тушаал /Эрхэлсэн түшмэл/

Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.1 дэх заалт, “Төрийн албаны тусгай шалгалт өгөх болзол, журам”-ын 2.1-т  заасныг тус тус үндэслэн удирдах албан тушаалын сул орон тоог нөхөх сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд мэдээлж байна.

Дэлгэрэнгүй
Гүйцэтгэх албан тушаал /Дэс түшмэл /

Гүйцэтгэх албан тушаал /Дэс түшмэл /

Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.2, 27.1.3 дахь заалт, “Төрийн албаны тусгай шалгалт өгөх болзол, журам”-ын 2.1-т заасныг тус тус үндэслэн гүйцэтгэх албан тушаалын сул орон тоог нөхөх сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд мэдээлж байна

Дэлгэрэнгүй