card

Бүрэн дунд боловсролын сургалтын хөтөлбөр, суралцахуйн удирдамж

СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР (2019)

СУРАЛЦАХУЙН УДИРДАМЖ (2019):

СУРГАЛТЫН ЦӨМ ХӨТӨЛБӨР (2016)

Тусламж үйлчилгээ

Чухал холбоосууд