card

Тусгай хэрэгцээт боловсрол

 ЖАЙКА,

ЖАЙКА, "Тусгай хэрэгцээт боловсрол шаардлагатай хүүхдэд үзүүлэх эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын үйлчилгээг сайжруулах төсөл"-ийн 1-р шатны хүрээнд боловсруулсан гарын авлага, зөвлөмж

2020 оны 9 дүгээр сараас эхлэн “Тусгай хэрэгцээт боловсрол шаардлагатай хүүхдэд үзүүлэх эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын үйлчилгээг сайжруулах төсөл”-ийн II шат хэрэгжиж байна. I шатны төслөөр (2015-2019) туршилтын сургуульд хөгжлийн хоцрогдол, бэрхшээлтэй хүүхдэд эрт үеийн хөгжлийн дэмжлэг үзүүлэх, тэгш хамран сургах боловсролыг хөгжүүлэхэд чиглэсэн боловсролын үйлчилгээг сайжруулах зорилго бүхий үйл ажиллагааг зохион байгуулж багш нар, эцэг эхчүүдэд зориулсан гарын авлага, зөвлөмж, DVD материал, дохионы хэлний зурган карт зэрэг бүтээгдэхүүнийг хэвлэн улсын бүх цэцэрлэг, сургууль, холбогдох байгууллагуудад тараасан. Харин энэхүү сайтаар дамжуулан цахим хэлбэрээр та бүхэнд хүргэж байна.

Дэлгэрэнгүй
ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮҮХДИЙГ ДЭМЖИХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛДЭГ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ЛАВЛАГАА, МЭДЭЭЛЭЛ

ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮҮХДИЙГ ДЭМЖИХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛДЭГ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ЛАВЛАГАА, МЭДЭЭЛЭЛ

ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮҮХДИЙГ ДЭМЖИХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛДЭГ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ЛАВЛАГАА, МЭДЭЭЛЭЛ

Дэлгэрэнгүй
JICA START 2: БИЧИЛ ТӨСЛҮҮДИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

JICA START 2: БИЧИЛ ТӨСЛҮҮДИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

“Тусгай хэрэгцээт боловсрол шаардлагатай хүүхдэд үзүүлэх эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын үйлчилгээг сайжруулах төсөл (START2)”-ийн II шатны хүрээнд, хараа, сонсгол, оюун ухаан, тулгуур эрхтний бэрхшээлтэй хүүхэдтэй ажиллах, сургуулийн өмнөх болон сургуулийн насны хүүхдэд чиглэсэн явуулын сургалт зохион байгуулах, туслах багш ажиллуулах зэрэг 9 бичил төсөл хэрэгжлээ.

Дэлгэрэнгүй
ТЭГШ ХАМРАН СУРГАХ БОЛОВСРОЛ /ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН ЧАДАВХ БЭХЖҮҮЛЭХ СУРГАЛТЫН МОДУЛЬ/

ТЭГШ ХАМРАН СУРГАХ БОЛОВСРОЛ /ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН ЧАДАВХ БЭХЖҮҮЛЭХ СУРГАЛТЫН МОДУЛЬ/

ТЭГШ ХАМРАН СУРГАХ БОЛОВСРОЛ /ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН ЧАДАВХ БЭХЖҮҮЛЭХ СУРГАЛТЫН МОДУЛЬ/

Дэлгэрэнгүй
СУРГАЛТЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗӨВЛӨМЖ ТЭГШ ХАМРУУЛАХ БОЛОВСРОЛЫГ ДЭМЖИХ ТӨСӨЛ БАГШ НАРТ ЗОРИУЛСАН ГАРЫН АВЛАГА БАГШ НАРТ ЗОРИУЛСАН ГАРЫН АВЛАГА

СУРГАЛТЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗӨВЛӨМЖ ТЭГШ ХАМРУУЛАХ БОЛОВСРОЛЫГ ДЭМЖИХ ТӨСӨЛ БАГШ НАРТ ЗОРИУЛСАН ГАРЫН АВЛАГА БАГШ НАРТ ЗОРИУЛСАН ГАРЫН АВЛАГА

СУРГАЛТЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗӨВЛӨМЖ ТЭГШ ХАМРУУЛАХ БОЛОВСРОЛЫГ ДЭМЖИХ ТӨСӨЛ БАГШ НАРТ ЗОРИУЛСАН ГАРЫН АВЛАГА БАГШ НАРТ ЗОРИУЛСАН ГАРЫН АВЛАГА

Дэлгэрэнгүй
ТЭГШ ХАМРАН СУРГАХ БОЛОВСРОЛД Хамтдаа /эцэг эхчүүдэд зориулсан гарын авлага/

ТЭГШ ХАМРАН СУРГАХ БОЛОВСРОЛД Хамтдаа /эцэг эхчүүдэд зориулсан гарын авлага/

ТЭГШ ХАМРАН СУРГАХ БОЛОВСРОЛД Хамтдаа /эцэг эхчүүдэд зориулсан гарын авлага/

Дэлгэрэнгүй
Тэгш хамран сургах боловсролын бодлого, соёл, үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх сургалтын гарын авлага

Тэгш хамран сургах боловсролын бодлого, соёл, үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх сургалтын гарын авлага

Тэгш хамран сургах боловсролын бодлого, соёл, үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх сургалтын гарын авлага

Дэлгэрэнгүй
Тэгш хамран сургах боловсролын талаар баримтлах чиглэл

Тэгш хамран сургах боловсролын талаар баримтлах чиглэл

Монгол Улсын боловсрол шинжлэх ухааны сайдын 2022 оны 12 дугаар сарын 21-ны өдөр А/553 дугаар тушаал

Дэлгэрэнгүй
Эх хүүхдийн хөгжлийн хөтөлбөр хэрэгжүүлэх зөвлөмж

Эх хүүхдийн хөгжлийн хөтөлбөр хэрэгжүүлэх зөвлөмж

Тусгай хэрэгцээт боловсролын шаардлагатай хүүхдэд үзүүлэх эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын үйлчилгээг сайжруулах төсөл

Дэлгэрэнгүй
Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн дэвтэр ашиглах гарын авлага

Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн дэвтэр ашиглах гарын авлага

Тусгай хэрэгцээт боловсролын шаардлагатай хүүхдэд үзүүлэх эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын үйлчилгээг сайжруулах төсөл

Дэлгэрэнгүй
Аутизмын хүрээний бэрхшээлийн тухай ойлголт

Аутизмын хүрээний бэрхшээлийн тухай ойлголт

Тусгай хэрэгцээт боловсролын шаардлагатай хүүхдэд үзүүлэх эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын үйлчилгээг сайжруулах төсөл

Дэлгэрэнгүй
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн хөгжлийн түвшинг тодорхойлох, багшлах арга зүйн гарын авлага

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн хөгжлийн түвшинг тодорхойлох, багшлах арга зүйн гарын авлага

Энэхүү гарын авлагад хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн бодит байдлыг судалж, тухайн хүүхдийн хөгжих, сурах онцлогт тохирсон даалгаврыг боловсруулахад ашиглах боломжтой жишээнүүдийг дэлгэрэнгүй оруулсан болно. Уншиж, бичиж чаддаггүй, тоо хэмжээний ойлголтыг бүрэн ойлгож, эзэмшиж чадаагүй хүүхдэд тус гарын авлагаас санаа авч ганцаарчилсан сургалтын төлөвлөгөө боловсруулж өдөр тутмын хичээлдээ ашиглах боломжтой.

Дэлгэрэнгүй
Суралцахуйн бэрхшээлтэй, зан үйлийн асуудалтай хүүхдэд дэмжлэг үзүүлэх арга зүйн зөвлөмж

Суралцахуйн бэрхшээлтэй, зан үйлийн асуудалтай хүүхдэд дэмжлэг үзүүлэх арга зүйн зөвлөмж

Багш, Таны ангид оюун ухааны хөгжлийн хувьд хоцрогдолгүй ч ном уншихдаа үг, үсгээ алгасдаг, буруу харуулж бичдэг, сонссон зүйлээ амархан мартдаг, олон удаа давтан заасан ч тоо бодож чадахгүй, хичээлийн дундуур дураараа гарч гүйдэг хүүхэд байдаг уу. Тийм бол тухайн хүүхдэд ил харагдахгүй ч ямар нэг асуудал байж болох юм.

Дэлгэрэнгүй