card

Сонгон шалгаруулалтын дүн

МОНГОЛ УЛСЫН КОНСЕРВАТОРИЙН ЗАХИРЛЫН АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ ИРГЭНИЙ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ҮР ДҮН

МОНГОЛ УЛСЫН КОНСЕРВАТОРИЙН ЗАХИРЛЫН АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ ИРГЭНИЙ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ҮР ДҮН

Сонгон шалгаруулалтыг Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2022 оны А/454, А/418 дугаар тушаалаар батлагдсан “Албан тушаалын тодорхойлолт”-д тавигдах шаардлага, “Төрийн өмчийн зарим их дээд сургуулийн төсвийн шууд захирагчийг сонгон шалгаруулах нийтлэг журам”-ын дагуу зохион байгуулна.

Дэлгэрэнгүй
Шинжлэх ухаан, технологийн их сургуулийн захирлын албан тушаалд томилогдох иргэний сонгон шалгаруулалтын үр дүн

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургуулийн захирлын албан тушаалд томилогдох иргэний сонгон шалгаруулалтын үр дүн

Боловсролын тухай хуулийн 36.13 дахь заалт, Шинжлэх ухаан, технологийн их сургуулийн Удирдах зөвлөлийн дүрмийн 3.1.9 дэх заалт, Төрийн өмчийн зарим их, дээд сургуулийн төсвийн шууд захирагчийг сонгон шалгаруулах журмын 7.4 дэх заалт, Шинжлэх ухаан, технологийн их сургуулийн Удирдах зөвлөлийн 2022 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн хурлын тэмдэглэлийг тус тус үндэслэн Шинжлэх ухаан, технологийн их сургуулийн Захирлын сонгон шалгаруулалтад тэнцэж, шалгалтаар хамгийн өндөр оноо авсан Төмөрпүрэв овогтой Намнанг Шинжлэх ухаан, технологийн их сургуулийн Захирлын албан тушаалд томилуулах саналыг уламжлав.

Дэлгэрэнгүй