card

Гадаадын зээл тусламжаар хэрэгжиж буй хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээ