card

Сургуулийн өмнөх боловсролын статистик

СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН 2023-2024 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН 2023-2024 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Улсын хэмжээнд 2023-2024 оны хичээлийн жилд сургуулийн өмнөх боловсролын нийт 1410 байгууллагад 9034 бүлгийн  274236 хүүхэд суралцаж байна.

Дэлгэрэнгүй
СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН 2022-2023 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН 2022-2023 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Улсын хэмжээнд 2022-2023 оны хичээлийн жилд СӨБ-ын нийт 1413 байгууллагад 266024 хүүхэд хамрагдаж, нийт 9450 үндсэн багш ажиллаж байна.

Дэлгэрэнгүй
СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2020-2021 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2020-2021 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Монгол Улсын хэмжээнд 2020-2021 оны хичээлийн жилд нийт 1,454 хүүхдийн цэцэрлэг үйл ажиллагаа явуулж байна. Үүнээс төрийн өмчийн 948 цэцэрлэг (27 төмөр замын харьяа хүүхдийн цэцэрлэг), хувийн 506 цэцэрлэг үйл ажиллагаа явуулж байгаа нь өмнөх оноос 15 цэцэрлэг (төрийн 38 нэмэгдэж, хувийн 23 хасагдсан) нэмэгдсэн байна.

Дэлгэрэнгүй
СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2019-2020 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2019-2020 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Монгол Улсын хэмжээнд 2019-2020 оны хичээлийн жилд нийт 1,439 хүүхдийн цэцэрлэг үйл ажиллагаа явуулж байна. Үүнээс төрийн өмчийн 910 цэцэрлэг (27 төмөр замын харьяа хүүхдийн цэцэрлэг), хувийн 529 цэцэрлэг үйл ажиллагаа явуулж байгаа нь өмнөх оноос 4 цэцэрлэг (төрийн 21 нэмэгдэж, хувийн 17 хасагдсан) нэмэгдсэн байна.

Дэлгэрэнгүй
СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2018-2019 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2018-2019 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Монгол Улсын хэмжээнд 2018-2019 оны хичээлийн жилд нийт 1,435 хүүхдийн цэцэрлэг үйл ажиллагаа явуулж байна. Үүнээс төрийн өмчийн 889 цэцэрлэг (27 төмөр замын харьяа хүүхдийн цэцэрлэг), хувийн 546 цэцэрлэг үйл ажиллагаа явуулж байгаа нь өмнөх оноос 19 цэцэрлэг (төрийн 11, хувийн 8) нэмэгдсэн байна.

Дэлгэрэнгүй
СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2017-2018 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2017-2018 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Монгол Улсын хэмжээнд 2017-2018 оны хичээлийн жилд нийт 1,416 хүүхдийн цэцэрлэг1 үйл ажиллагаа явуулж байна. Үүнээс төрийн өмчийн 878 цэцэрлэг (27 төмөр замын харьяа хүүхдийн цэцэрлэг), хувийн 538 цэцэрлэг үйл ажиллагаа явуулж байгаа нь өмнөх оноос 62 цэцэрлэг (төрийн 24, хувийн 38) нэмэгдсэн байна.

Дэлгэрэнгүй
СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2016-2017 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2016-2017 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Монгол Улсын хэмжээнд 2016-2017 оны хичээлийн жилд нийт 1,354 хүүхдийн цэцэрлэг1 үйл ажиллагаа явуулж байна. Үүнээс төрийн өмчийн 854 цэцэрлэг (27 төмөр замын харьяа хүүхдийн цэцэрлэг), хувийн 500 цэцэрлэг үйл ажиллагаа явуулж байгаа нь өмнөх оноос 66 цэцэрлэг (төрийн 28, хувийн 38) нэмэгдсэн байна.

Дэлгэрэнгүй