СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2014-2015 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

A- A A+
СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2014-2015 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

1. СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН НЭГДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ

2. СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГА, БҮЛЭГ, ХҮҮХДИЙН ТОО /байршил, хэв шинжээр/

3. СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ЗАРИМ ҮЗҮҮЛЭЛТ (бүлэг, хүүхдийн тоо, бүсээр)

4. СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛД ХАМРАГДСАН ХҮҮХДИЙН ТОО (бүс, аймаг, нийслэлээр)

5. ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ТАЙЛАН (бүс, аймаг, нийслэлээр)

6. ЦЭЦЭРЛЭГИЙН УДИРДАХ АЖИЛТАН, БАГШ НАРЫН ТАЙЛАН (аймаг, нийслэлээр)

7. СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН БҮЛЭГ, ХАМРАГДАГЧИД, БАГШ, АЖИЛЛАГЧДЫН ТОО (аймаг, нийслэл, цэцэрлэгээр)