card

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт

Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарын улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт 2021

Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарын улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт 2021

Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарт улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2021 онд 354 төсөл, арга хэмжээ хэрэгжиж байна.

Дэлгэрэнгүй