card

Сургалтын хөтөлбөр

Техник мэргэжлийн боловсролын багш мэргэжлийн ажил мэргэжлийн лавлах

Техник мэргэжлийн боловсролын багш мэргэжлийн ажил мэргэжлийн лавлах

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтад оролцогч талууд төрийн болон төрийн бус байгууллага, багш бэлтгэх дээд боловсролын сургалтын байгууллага, мэргэжлийн болон техникийн боловсрол сургалтын байгууллага багш болох хүсэлтэй иргэн зэрэг хэрэглэгчдийн нийтлэг хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн энэхүү ажил мэргэжлийн лавлахыг боловсруулсан

Дэлгэрэнгүй
Мэргэжлийн болон техникийн боловсрол сургалтын байгууллагаар бэлтгэх мэргэжлийн нэр, индекс батлах тухай БСШУ-ны яамны 2016 оны 150 дугаар тушаал

Мэргэжлийн болон техникийн боловсрол сургалтын байгууллагаар бэлтгэх мэргэжлийн нэр, индекс батлах тухай БСШУ-ны яамны 2016 оны 150 дугаар тушаал

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байryуллагад бэлтгэх мэргэжлийн чиглэл, индексийг хавсралт ёсоор шинэчлэн тогтоосугай.

Дэлгэрэнгүй
техникийн боловсрол, сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн загвар, шаардлага батлах тухай

техникийн боловсрол, сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн загвар, шаардлага батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.2 дахь хэсэг, Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4.1, 8.4.10 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

Дэлгэрэнгүй