card

Баримталж буй бодлого, чиглэл

ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРТ ТАВИХ НИЙТЛЭГ ШААРДЛАГА

ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРТ ТАВИХ НИЙТЛЭГ ШААРДЛАГА

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг, Дээд боловсролын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

Дэлгэрэнгүй
Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын А/143 дугаар тушаал /Оюутан элсүүлэх журам, Элсэлтийн хяналтын тоог тогтоох аргачлал, Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын төгсөлтийн журам, Дипломын загвар/

Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын А/143 дугаар тушаал /Оюутан элсүүлэх журам, Элсэлтийн хяналтын тоог тогтоох аргачлал, Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын төгсөлтийн журам, Дипломын загвар/

Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын А/143 тушаал. Оюутан элсүүлэх журам. Элсэлтийн хяналтын тоог тогтоох аргачлал. Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын төгсөлтийн журам. Дипломын загвар

Дэлгэрэнгүй
Төрийн өмчийн дээд боловсролын сургалтын байгууллагын эзэмшиж, ашиглаж байгаа хөрөнгийн төрийн өмчийн тогтмол зардлыг санхүүжүүлэх журам

Төрийн өмчийн дээд боловсролын сургалтын байгууллагын эзэмшиж, ашиглаж байгаа хөрөнгийн төрийн өмчийн тогтмол зардлыг санхүүжүүлэх журам" болон "Хөгжмийн дээд боловсролын сургалтын байгууллагад нэмэлт санхүүжилт олгох журам

Төрийн өмчийн дээд боловсролын сургалтын байгууллагын эзэмшиж, ашиглаж байгаа хөрөнгийн төрийн өмчийн тогтмол зардлыг санхүүжүүлэх журам" болон "Хөгжмийн дээд боловсролын сургалтын байгууллагад нэмэлт санхүүжилт олгох журам

Дэлгэрэнгүй
Удирдах зөвлөлийн үүсгэн байгуулагчийн төлөөллийг батлах тухай

Удирдах зөвлөлийн үүсгэн байгуулагчийн төлөөллийг батлах тухай

Төрийн өмчийн их сургуулийн Удирдах зөвлөлийн төрийн төлөөлөл томилсон Сайдын тушаал А/188

Дэлгэрэнгүй
Мэргэжлийн чиглэл /хөтөлбөрийн нэр/, индекс шинэчлэн батлах тухай

Мэргэжлийн чиглэл /хөтөлбөрийн нэр/, индекс шинэчлэн батлах тухай

"Мэргэжлийн чиглэл /хөтөлбөрийн нэр/, индекс шинэчлэн батлах тухай" А/146 дугаар тушаал

Дэлгэрэнгүй
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн дээд боловсролын сургалтын байгууллагын гүйцэтгэх удирдлагыг сонгон шалгаруулах журам

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн дээд боловсролын сургалтын байгууллагын гүйцэтгэх удирдлагыг сонгон шалгаруулах журам

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн дээд боловсролын сургалтын байгууллагын гүйцэтгэх удирдлагыг сонгон шалгаруулах журам

Дэлгэрэнгүй
Элсэлтийн шалгалт зохион байгуулах журам

Элсэлтийн шалгалт зохион байгуулах журам

Элсэлтийн шалгалт зохион байгуулах журам

Дэлгэрэнгүй
Төрийн өмчийн зарим их сургуулийн дундын удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүн

Төрийн өмчийн зарим их сургуулийн дундын удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүн

Төрийн өмчийн зарим их сургуулийн дундын удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүн

Дэлгэрэнгүй
Докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн дүрэм

Докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн дүрэм

Дүрэм шинэчлэн батлах тухай Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2023 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн А/575 дугаар тушаалыг Захиргааны ерөнхий хуулийн дагуу хянан үзээд, захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн сангийн 6592 дугаарт бүртгэж хүргүүлэв.

Дэлгэрэнгүй
Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын үлгэрчилсэн дүрэм

Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын үлгэрчилсэн дүрэм

Дүрэм шинэчлэн батлах тухай Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2024 оны 02 дугаар сарын 07-ны өдрийн А/53 дугаар тушаалыг Захиргааны ерөнхий хуулийн дагуу хянан үзээд, захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн сангийн 6702 дугаарт бүртгэж хүргүүлэв.

Дэлгэрэнгүй
Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын удирдах зөвлөлийн нийтлэг журам

Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын удирдах зөвлөлийн нийтлэг журам

Дүрэм шинэчлэн батлах тухай Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2023 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн А/576 дугаар тушаалыг Захиргааны ерөнхий хуулийн дагуу хянан үзээд, захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн сангийн 6591 дугаарт бүртгэж хүргүүлэв.

Дэлгэрэнгүй
ХӨГЖЛИЙН ТЭРГҮҮЛЭХ БОЛОН ЭРЭЛТТЭЙ МЭРГЭЖЛИЙН ЧИГЛЭЛ БАТЛАХ ТУХАЙ

ХӨГЖЛИЙН ТЭРГҮҮЛЭХ БОЛОН ЭРЭЛТТЭЙ МЭРГЭЖЛИЙН ЧИГЛЭЛ БАТЛАХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийг үндэслэн "Алсын хараа-2050" Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэх зорилгоор Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь: 1."Монгол Улсыг хөгжүүлэхэд шаардлагатай дээд боловсролын тэргүүлэх мэргэжлийн чиглэл"-ийг 1 дүгээр хавсралт,"Дээд боловсролын эрэлттэй мэргэжлийн чиглэл"-ийг 2 дугаар хавсралт ёсоор тус тус баталсугай.

Дэлгэрэнгүй