card

Хүний нөөцийн удирдлагын ил тод байдал

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг шилжүүлэх, сэлгэн ажилуулах тухай зар

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг шилжүүлэх, сэлгэн ажилуулах тухай зар

Төрийн албаны зөвлөлийн 2023 оны 25 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн албаны шалгалт өгөх болзол болон шатлан дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах журам”-ын 4 дүгээр зүйлийн 4.2-т заасны дагуу төрийн өөр байгууллага, нэгж хооронд шилжин ажиллахыг хүссэн төрийн холбогдох бусад байгууллагад ажиллаж байгаа төрийн жинхэнэ албан хаагчдыг дараах албан тушаалд холбогдох материалаа цахим шуудангаар ирүүлэхийг урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Яамны ажлын байрны нэр, ангилал, зэрэглэл шинэчлэн батлах тухай Б/20

Яамны ажлын байрны нэр, ангилал, зэрэглэл шинэчлэн батлах тухай Б/20

Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Яамны ажлын байрны нэр, ангилал, зэрэглэл шинэчлэн батлах тухай Б/20 тушаал

Дэлгэрэнгүй
Орон тооны хязгаар шинэчлэн батлах тухай Б/18 тушаал

Орон тооны хязгаар шинэчлэн батлах тухай Б/18 тушаал

Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Орон тооны хязгаар шинэчлэн батлах тухай Б/18 тушаал

Дэлгэрэнгүй
Боловсрол, шинжлэх ухааны яамнаас түр чөлөөлөгдсөн болон  нөөцөд бүртгэлтэй албан хаагчид

Боловсрол, шинжлэх ухааны яамнаас түр чөлөөлөгдсөн болон  нөөцөд бүртгэлтэй албан хаагчид

Боловсрол, шинжлэх ухааны яамнаас түр чөлөөлөгдсөн болон  нөөцөд бүртгэлтэй албан хаагчид

Дэлгэрэнгүй
Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх ажлын зохион байгуулалтын талаар

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх ажлын зохион байгуулалтын талаар

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 12 сарын 16 өдрийн “Журам шинэчлэн батлах тухай” 218 дугаар тогтоолоор батлагдсан  “Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулж батлах, ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журам”-ын дагуу албан хаагчийн гүйцэтгэлийн үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх ажлыг БШУЯам зохион байгуулдаг. Үүний тулд Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын даргын 2020 оны 12 сарын 31 өдрийн “Аргачлал, загвар батлах тухай” 100 дугаар тушаалын 8 дугаар хавсралтаар батлагдсан аргачлал, загварын дагуу Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн тайланг хүлээн авч ажилладаг. Тус үнэлэх аргачлалын дагуу:

Дэлгэрэнгүй
Яамны ажлын байрны нэр, ангилал зэрэглэл батлах тухай

Яамны ажлын байрны нэр, ангилал зэрэглэл батлах тухай

Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2020 оны "Орон тооны хязгаар шинэчлэн батлах тухай" Б/21 дугаар тушаалаар батлагдсан Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны албан тушаал, ажлын байрны нэр, ангилал, зэрэглэл.

Дэлгэрэнгүй
Орон тооны хязгаарыг шинэчлэн батлах тухай

Орон тооны хязгаарыг шинэчлэн батлах тухай

Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2020 оны "Орон тооны хязгаар шинэчлэн батлах тухай" Б/20 дугаар тушаалаар батлагдсан Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны газар, хэлтсийн орон тооны хязгаар.

Дэлгэрэнгүй
Хуулийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах тухай

Хуулийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах тухай

Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлөөс ирүүлсэн Хуулийн хэрэгжилтийг зохион байгуулж ажиллах тухай албан бичиг

Дэлгэрэнгүй
Төрийн албаны зөвлөлийн зөвлөмж

Төрийн албаны зөвлөлийн зөвлөмж

Улс ороны хэмжээнд онцгой нөхцөл байдал үүсч Монгол Улсын Засгийн газрын шийдвэрээр коронавирус халдвараас урьдчилан сэргийлэх, халдварын эрсдэлийг бууруулах зорилгоор өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд төрийн албаны тасралтгүй, хэвийн үйл ажиллагааг найдвартай хангаж, төрийн үйлчилгээг иргэдэд шуурхай хүргэх, оновчтой зөв зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор төрийн байгууллагуудын зүгээс авах арга хэмжээний зөвлөмж

Дэлгэрэнгүй
Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны хүний хөгжлийн стратеги

Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны хүний хөгжлийн стратеги

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2018 оны "Хөтөлбөр, төлөвлөгөө батлах тухай" А/136 дугаар тушаалаар батлагдсан Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны хүний хөгжлийн стратеги.

Дэлгэрэнгүй