card

Ерөнхий боловсролын статистик

БАГА ДУНД БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2023-2024 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

БАГА ДУНД БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2023-2024 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Улсын хэмжээнд 2023-2024 оны хичээлийн жилд ерөнхий боловсролын 871 сургууль хичээл, сургалтын үйл ажиллагаа эрхэлж байна. Тэдгээрийн 79.8 хувь нь төрийн өмчийн, 20.2 хувь нь хувийн өмчийн сургууль байна.

Дэлгэрэнгүй
ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 2022-2023 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ТӨГСӨГЧДИЙН МЭДЭЭ

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 2022-2023 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ТӨГСӨГЧДИЙН МЭДЭЭ

Улсын хэмжээнд боловсрол, сургалтын байгууллагуудыг 2022-2023 оны хичээлийн жилд нийт 210,070 суралцагч боловсрол эзэмшин төгссөн байна.

Дэлгэрэнгүй
БАГА ДУНД БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2022-2023 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

БАГА ДУНД БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2022-2023 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Улсын хэмжээнд 2022-2023 оны хичээлийн жилд ерөнхий боловсролын 859 сургууль хичээл, сургалтын үйл ажиллагаа эрхэлж байна. Тэдгээрийн 80.1 хувь нь төрийн өмчийн, 19.9 хувь нь хувийн өмчийн сургууль байна. Нийт 859 сургуульд 746,405 суралцагч суралцаж, 36,118 үндсэн багш ажиллаж байна.

Дэлгэрэнгүй
Ерөнхий боловсролын сургуулийг төгсөгчдийн 2021-2022 оны хичээлийн жилийн тайлан

Ерөнхий боловсролын сургуулийг төгсөгчдийн 2021-2022 оны хичээлийн жилийн тайлан

Улсын хэмжээнд 2021-2022 оны хичээлийн жилд ЕБС-ийг өдрөөр төгсөгчдийн 52.8 мянга нь суурь боловсрол (9 дүгээр анги), 31.9 мянга нь бүрэн дунд боловсрол (12 дугаар анги) эзэмшигчид байна. 12 дугаар ангийг өдрөөр төгсөгчид өмнөх оны хичээлийн жилээс 2.9 мянга буюу 8.3 хувиар буурсан байна

Дэлгэрэнгүй
БАГА ДУНД БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2020-2021 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

БАГА ДУНД БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2020-2021 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

2020-202 оны хичээлийн жилд улсын хэмжээнд ерөнхий боловсролын 839 сургууль сургалтын үйл ажиллагаа эрхэлж байна. Тэдгээрийн 80.1 хувь нь төрийн өмчийн, 19.9 хувь нь хувийн сургууль байна.

Дэлгэрэнгүй
ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2019-2020 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2019-2020 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

2019-2020 оны хичээлийн жилд улсын хэмжээнд ерөнхий боловсролын 820 сургууль сургалтын үйл ажиллагаа эрхэлж байна. Тэдгээрийн 80.7 хувь нь төрийн өмчийн, 19.3 хувь нь хувийн сургууль байна.

Дэлгэрэнгүй
ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2018-2019 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2018-2019 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

2018-2019 оны хичээлийн жилд улсын хэмжээнд ерөнхий боловсролын 803 сургууль сургалтын үйл ажиллагаа эрхэлж байна. Тэдгээрийн 81.7 хувь нь төрийн өмчийн, 18.3 хувь нь хувийн сургууль байна.

Дэлгэрэнгүй
ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2017-2018 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2017-2018 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

2017-2018 оны хичээлийн жилд улсын хэмжээнд ерөнхий боловсролын 798 сургууль сургалтын үйл ажиллагаа эрхэлж байна. Тэдгээрийн 81.7 хувь нь төрийн өмчийн, 18.3 хувь нь хувийн сургууль байна.

Дэлгэрэнгүй