БАГА, ДУНД БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2011-2012 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

A- A A+
БАГА, ДУНД БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2011-2012 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

 

1. БАГА ДУНД БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН НЭГДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ 

2. ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬ, БҮЛЭГ, СУРАЛЦАГЧДЫН ТОО

3. ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН ЗАРИМ ТООН ҮЗҮҮЛЭЛТ

4. ЕБС-Д ӨДРӨӨР СУРАЛЦАГЧИД
(аймаг, нийслэл, анги, хүйсээр)

5. ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН БАГШ, СУРАЛЦАГЧИД, БҮЛГИЙН ТОО (сургуулиар)