card

Санал асуулга, хэлэлцүүлэг

МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОН ТЕХНИКИЙН БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГАД СУРАЛЦАГЧ ЭЛСҮҮЛЭХ ҮЛГЭРЧИЛСЭН  ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА

МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОН ТЕХНИКИЙН БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГАД СУРАЛЦАГЧ ЭЛСҮҮЛЭХ ҮЛГЭРЧИЛСЭН ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.3 дахь хэсгийг үндэслэн Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2019 оны А/187 дугаар тушаалаар баталсан “Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын байгууллагад суралцагч элсүүлэх үлгэрчилсэн журам”-ыг шинэчлэн батлах журмын төслийг боловсруулан 2 дахь удаагаа санал авч байна.

Дэлгэрэнгүй
“ХҮҮХДИЙН ХООЛ” ҮНДЭСНИЙ ЧУУЛГАНЫ ХӨТӨЛБӨР

“ХҮҮХДИЙН ХООЛ” ҮНДЭСНИЙ ЧУУЛГАНЫ ХӨТӨЛБӨР

Алсын хараа-2050 Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогод тусгасан   чанартай амьдралын баталгаа бүхий нийгмийн хамгаалалтай, эрүүл Монгол хүний суурь үндэс болсон хүүхдийн хоол хүнсний чанар, хүртээмжийг сайжруулах, хоол шим тэжээлийн боловсрол олгох замаар нийгмийн олон талт асуудлыг шийдвэрлэх боломж, шийдэл, оролцогч талуудын хамтын ажиллагаа, зорилгыг нэгтгэхэд оршино.

Дэлгэрэнгүй
МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОН ТЕХНИКИЙН БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГАААР БЭЛТГЭХ МЭРГЭЖЛИЙН ЧИГЛЭЛ (ХӨТӨЛБӨРИЙН НЭР), ИНДЕКСИЙН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА.

МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОН ТЕХНИКИЙН БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГАААР БЭЛТГЭХ МЭРГЭЖЛИЙН ЧИГЛЭЛ (ХӨТӨЛБӨРИЙН НЭР), ИНДЕКСИЙН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА.

Боловсролын тухай хуулийн дугаар зүйлийн 28 дугаар зүйлийн 28.1.3-т “Мэргэжлийн анхан, дунд, дээд боловсролын мэргэжлийн чиглэлийг тогтоох” гэж заасныг үндэслэн мэргэжлийн болон техникийн боловсрол сургалтын байгууллагаар бэлтгэх мэргэжлийн чиглэл, индексийг шинэчлэн боловсруулж санал авч байна.

Дэлгэрэнгүй
“ИННОВАЦИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ТАЛААР ДҮГНЭЛТ ГАРГАХ, МЭРГЭЖЛИЙН ШИНЖЭЭЧДИЙН АЖИЛЛАХ ЖУРАМ”-ЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА.

“ИННОВАЦИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ТАЛААР ДҮГНЭЛТ ГАРГАХ, МЭРГЭЖЛИЙН ШИНЖЭЭЧДИЙН АЖИЛЛАХ ЖУРАМ”-ЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА.

Инновацийн тухай хуулийн 7.1.14 дэх заалт, Монгол Улсын Засгийн газрын 2023 оны 39 дүгээр тогтоолоор баталсан "Гарааны компани болон программ хангамжийн үйлдвэрлэл, хөгжүүлэлтийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгжид дэмжлэг үзүүлэх журам"-ын 2.4, 3.6 дах заалтыг үндэслэн “Инновацийн бүтээгдэхүүний талаар дүгнэлт гаргах, мэргэжлийн шинжээчдийн ажиллах журам”-ын төсөл болон технологи дамжуулах төв, хамтын оффистой байгуулах гэрээний төсөлд санал авч байна. Та бүхэн журам болон гэрээний төсөлтэй танилцан саналаа uribold@mecs.gov.mn хаягаар ирүүлнэ үү.

Дэлгэрэнгүй
Засгийн газрын тогтоолын төсөлд саналаа ирүүлнэ үү.

Засгийн газрын тогтоолын төсөлд саналаа ирүүлнэ үү.

Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 8 дугаар сарын 25-ны өдрийн “Боловсролын зээлийн сангийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” 264 дүгээр тогтоолын 6 дахь заалтыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд “Монгол Улсын хөгжлийн тэргүүлэх болон эрэлттэй мэргэжлийн чиглэл/хөтөлбөр/-ийг шинэчлэн Монгол Улсын Засгийн газраар батлуулахаар бэлтгэж байна.

Дэлгэрэнгүй
БОЛОВСРОЛЫН ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛУУЛАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДҮРМИЙН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА

БОЛОВСРОЛЫН ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛУУЛАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДҮРМИЙН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА

Дээд боловсролын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.8 дахь заалт, Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2022 оны “Мэргэжлийн чиглэл /хөтөлбөрийн нэр/, индекс шинэчлэн батлах тухай” А/160 дугаар тушаалд тус тус үндэслэн “Боловсролын докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн дүрэм”-ийн төслийг шинэчлэн боловсруулаад байна.

Дэлгэрэнгүй
Ерөнхий боловсролын сургуулийн багшийн хөгжлийн төвийн ажиллах үлгэрчилсэн журам

Ерөнхий боловсролын сургуулийн багшийн хөгжлийн төвийн ажиллах үлгэрчилсэн журам

1.Ерөнхий боловсролын сургуулийн /цаашид сургууль гэх/ багшийн хөгжлийн төвд сургалт, үйл ажиллагаа зохион байгуулахтай холбоотой харилцааг энэхүү үлгэрчилсэн журмаар зохицуулна.

Дэлгэрэнгүй
ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛАА ИРҮҮЛНЭ ҮҮ

ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛАА ИРҮҮЛНЭ ҮҮ

Их, дээд сургуулийн багш, судлаач, суралцагчдын төгсөлтийн ажил, эрдэм шинжилгээ, судалгааны бүтээлийн хуулбарлалт шалгах, хуулбарлалтын хувь хэмжээг тогтоох замаар судлаачийн ёс зүйг төлөвшүүлэх зорилгоор “Бүтээлийн хуулбарлалт шалгах үйл ажиллагааг зохион байгуулах журам”-ын төслийг боловсруулсан болно.

Дэлгэрэнгүй
ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛАА ИРҮҮЛНЭ ҮҮ

ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛАА ИРҮҮЛНЭ ҮҮ

Монгол Улсын Инновацийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.5 дахь заалт, 16 дугаар зүйлийн 16.4.2 дахь заалт, Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний 2.4.1 дахь зорилтын 2 дахь арга хэмжээг тус тус үндэслэн “Технологи дамжуулах төв, эсхүл хамтын оффисд гишүүнчлэлээр бүртгүүлсэн гарааны компани болон программ хангамжийн үйлдвэрлэл, хөгжүүлэлтийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгжид татварын дэмжлэг үзүүлэх журам”-ын төслийг боловсруулан, Захиргааны тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1 дэх заалтын хүрээнд санал авахаар оруулж байна.

Дэлгэрэнгүй
Дүрэм, журмын төсөлд санал өгнө үү

Дүрэм, журмын төсөлд санал өгнө үү

Төрийн албаны тухай хуулийн  37 дугаар зүйлийн 37.1.7 дахь заалт, Боловсролын тухай хуулийн  28 дугаар зүйлийн 28.1.18 дахь заалт, Багшийн хөгжлийг дэмжих тухай хуулийн 12, 13 дугаар зүйл, Засгийн газрын 2019 оны 33 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн жинхэнэ болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм”-ийн 1.2-т” Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан хууль тогтоомжид заасан тохиолдолд тухайн салбар, байгууллагын чиг үүргийн онцлогийг харгалзан албан хаагчийн мэргэжлийн ёс зүйн дүрмийг батлан мөрдүүлж болно” , 6.2-т “...Зөвлөлийн ажиллах журмыг томилох эрх бүхий албан тушаалтан батална” гэж тус тус заасан нь энэхүү дүрэм, журмыг боловсруулан батлах хууль эрх зүйн үндэслэл болно.

Дэлгэрэнгүй
ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛАА ИРҮҮЛНЭ ҮҮ

ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛАА ИРҮҮЛНЭ ҮҮ

Шинжлэх ухаан, технологийн тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.3 дахь хэсэгт "19.3.Эрдэм шинжилгээний ажилтны зэрэг дэвийн тодорхойлолт, нийтлэг шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг шинжлэх ухаан, технологийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална" гэж заасны дагуу эрдэм шинжилгээний ажилтны зэрэг дэвийн тодорхойлолт, нийтлэг шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийн төслийг боловсруулан, Захиргааны тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1 дэх заалтын хүрээнд санал авахаар оруулж байна.

Дэлгэрэнгүй
ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛАА ИРҮҮЛНЭ ҮҮ

ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛАА ИРҮҮЛНЭ ҮҮ

Боловсролын тухай хуулийн 28.1.2 дугаар заалт, Дээд боловсролын тухай хуулийн 7.3 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн их, дээд сургууль, коллежийн “Оюутан элсүүлэх журам”-ыг төслийг шинэчлэн боловсруулан, Захиргааны тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1 дэх заалтын хүрээнд санал авахаар оруулж байна. Саналаа battsetseg@mecs.gov.mn цахим хаягаар ирүүлнэ үү.

Дэлгэрэнгүй
Журмын төсөлд санал авч байна

Журмын төсөлд санал авч байна

 Боловсролын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1.4-д Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын сургалтын байгууллагын багш, ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх журам батална гэж заасны дагуу энэхүү журмыг төслийг боловсрууллаа.

Дэлгэрэнгүй