card

Монгол Улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт

Улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан

Улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний зорилго нь Монгол Улсын Их Хурлын 2022 оны 23 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан Монгол Улсын хөгжлийн 2023 оны төлөвлөгөөнд Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд хамаарах арга хэмжээний 2023 оны жилийн эцсийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийг тавьсан зорилт, хүрэх түвшинтэй нь харьцуулан үр дүнг үнэлэх, дүгнэх, зөвлөмж гаргах, удирдлагыг үнэн зөв, бодит мэдээллээр хангах, төлөвлөсөн зорилтыг бүрэн биелүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэхэд оршино.

Дэлгэрэнгүй