card

Үндэсний хөтөлбөр

Монгол улсын засгийн газрын тогтоол “Бүх нийтийн англи хэлний суралцахуйг дэмжих арга хэмжээг батлах тухай” дугаар 372

Монгол улсын засгийн газрын тогтоол “Бүх нийтийн англи хэлний суралцахуйг дэмжих арга хэмжээг батлах тухай” дугаар 372

Монгол улсын засгийн газрын тогтоол “Бүх нийтийн англи хэлний суралцахуйг дэмжих арга хэмжээг батлах тухай” дугаар 372

Дэлгэрэнгүй
 “Судалгаанд суурилсан их сургуулийг хөгжүүлэх” үндэсний хөтөлбөр

“Судалгаанд суурилсан их сургуулийг хөгжүүлэх” үндэсний хөтөлбөр

Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны "ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ" 282 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Судалгаанд суурилсан их сургуулийг хөгжүүлэх” үндэсний хөтөлбөр.

Дэлгэрэнгүй