card

Бодлого, төлөвлөгөө

Монгол улсын засгийн газрын тогтоол “Бүх нийтийн англи хэлний суралцахуйг дэмжих арга хэмжээг батлах тухай” дугаар 372

Монгол улсын засгийн газрын тогтоол “Бүх нийтийн англи хэлний суралцахуйг дэмжих арга хэмжээг батлах тухай” дугаар 372

Монгол улсын засгийн газрын тогтоол “Бүх нийтийн англи хэлний суралцахуйг дэмжих арга хэмжээг батлах тухай” дугаар 372

Дэлгэрэнгүй
Монгол Улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл

Монгол Улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл

Монгол Улсын их хурлын 2020 оны 08 дугаар сарын 28-ны өдрийн "Монгол Улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл батлах тухай тогтоол.

Дэлгэрэнгүй
Үндэсний инновацийн тогтолцоог хөгжүүлэх хөтөлбөр

Үндэсний инновацийн тогтолцоог хөгжүүлэх хөтөлбөр

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны "ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ" 33 дугаар тогтоолоор “Үндэсний инновацийн тогтолцоог хөгжүүлэх хөтөлбөр” батлагдав.

Дэлгэрэнгүй
Монгол Улсын боловсролын суурь мэдээллийн тайлан

Монгол Улсын боловсролын суурь мэдээллийн тайлан

Монгол Улсын “Боловсролын суурь мэдээллийн тайлан (БСМТ)” буюу “Country Background Report (CBR)” боловсруулах судалгааны ажил нь Монгол Улсын боловсролыг 2006-2015 онд хөгжүүлэх мастер төлөвлөгөө”-ний хэрэгжилтийг тоймлон үнэлж дүгнэх үндсэн дээр “ТХЗ 4-Боловсрол 2030 үйлийн хүрээ”-нд баримжаалан Монгол Улсын боловсролыг 2019-2030 онд хөгжүүлэх 4 дэх Мастер төлөвлөгөөг боловсруулах цогц ажлын хүрээнд хийж гүйцэтгэсэн суурь мэдээллийн тайлан

Дэлгэрэнгүй
Монгол Улсын боловсролын бодлогын тойм шинжилгээ

Монгол Улсын боловсролын бодлогын тойм шинжилгээ

Монгол улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам (БСШУСЯ)- ны захиалгаар Монгол улсын Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030, түүний алсын хараа, зорилтууд, Тогтвортой хөгжил-2030 хөтөлбөрийн салбар дамнасан агуулга, ялангуяа ТХ-ийн 4-р зорилттой нийцүүлэн насан туршдаа суралцахуйн цогц үзэл хандлагаар энэхүү тайланг боловсрууллаа. Боловсролын бодлогын тойм шинжилгээний хүрээнд БСШУСЯ-наас даалгаж, Боловсролын хүрээлэн (БХ)-ээс бүрдүүлсэн багийн зүгээс бэлтгэсэн “Монгол улсын Боловсролын суурь мэдээллийн тайлан” гэх өөрийн үнэлгээний тайлан болон 2018, 2019 онд Монгол улсад очиж газар дээр нь ажилласан удаа дараалсан томилолтын ажлын үр дүнд суурилсан бөгөөд энэхүү тайланд нөхцөл байдлыг шинжилж бодлогын зангилаа асуудлуудыг тодорхойлон үйл ажиллагааны холбогдох саналтай уялдуулан бодлогын зөвлөмжийг гаргасан болно.

Дэлгэрэнгүй
МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2020 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ

МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2020 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ

Монгол Улсын Эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамны хариуцан ажиллах чиглэл.

Дэлгэрэнгүй
Шинжлэх ухаан, Технологи, Инновацийн хүний нөөцийг хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр

Шинжлэх ухаан, Технологи, Инновацийн хүний нөөцийг хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр

Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны "ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ" 162 дугаар тогтоолоор шинжлэх ухаан, технологи, инновацийн хүний нөөцийг хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр батлагдав. Монгол Улсын шинжлэх ухаан, технологи, инновацийн хүний нөөцийг тасралтгүй, тогтвортой хөгжүүлэх, мэргэшүүлэх, чадавхийг бэхжүүлэхэд хөтөлбөрийн зорилго оршино.

Дэлгэрэнгүй
 “Судалгаанд суурилсан их сургуулийг хөгжүүлэх” үндэсний хөтөлбөр

“Судалгаанд суурилсан их сургуулийг хөгжүүлэх” үндэсний хөтөлбөр

Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны "ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ" 282 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Судалгаанд суурилсан их сургуулийг хөгжүүлэх” үндэсний хөтөлбөр.

Дэлгэрэнгүй
Тогтвортой хөгжлийн боловсрол үндэсний хөтөлбөр

Тогтвортой хөгжлийн боловсрол үндэсний хөтөлбөр

Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны "ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ" 209 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Тогтвортой хөгжлийн боловсрол үндэсний хөтөлбөр”.

Дэлгэрэнгүй
МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2019 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ

МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2019 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ

Монгол Улсын Эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамны хариуцан ажиллах чиглэл.

Дэлгэрэнгүй
Монгол судлалыг хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр

Монгол судлалыг хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр

Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны "ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ" 98 дугаар тогтоолоор Монгол судлалыг хөгжүүлэх Үндэсний хөтөлбөр батлагдав. Монгол судлалыг олон улсын болон бүс нутгийн хүрээнд өргөжүүлэх, сурталчлан таниулах, сурталчилах, түгээн дэлгэрүүлэх, монгол судлалын үйл ажиллагааг идэвхижүүлэх таатай орчныг бүрдүүлэх, хэл, соёлын дархлааг бэхжүүлэхэд оршино.

Дэлгэрэнгүй
Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл

Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл

Монгол Улсын Эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамны хариуцан ажиллах чиглэл.

Дэлгэрэнгүй
НЭЭЛТТЭЙ БОЛОВСРОЛЫН “НЭГ МОНГОЛ” ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР

НЭЭЛТТЭЙ БОЛОВСРОЛЫН “НЭГ МОНГОЛ” ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР

Монгол Улсын Засгийн газрын 2014 оны "НЭЭЛТТЭЙ БОЛОВСРОЛЫН “НЭГ МОНГОЛ” ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ" 105 дугаар тогтоол.

Дэлгэрэнгүй