card

Эцэг, эхэд зориулсан зөвлөмж

 ЖАЙКА,

ЖАЙКА, "Тусгай хэрэгцээт боловсрол шаардлагатай хүүхдэд үзүүлэх эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын үйлчилгээг сайжруулах төсөл"-ийн 1-р шатны хүрээнд боловсруулсан гарын авлага, зөвлөмж

2020 оны 9 дүгээр сараас эхлэн “Тусгай хэрэгцээт боловсрол шаардлагатай хүүхдэд үзүүлэх эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын үйлчилгээг сайжруулах төсөл”-ийн II шат хэрэгжиж байна. I шатны төслөөр (2015-2019) туршилтын сургуульд хөгжлийн хоцрогдол, бэрхшээлтэй хүүхдэд эрт үеийн хөгжлийн дэмжлэг үзүүлэх, тэгш хамран сургах боловсролыг хөгжүүлэхэд чиглэсэн боловсролын үйлчилгээг сайжруулах зорилго бүхий үйл ажиллагааг зохион байгуулж багш нар, эцэг эхчүүдэд зориулсан гарын авлага, зөвлөмж, DVD материал, дохионы хэлний зурган карт зэрэг бүтээгдэхүүнийг хэвлэн улсын бүх цэцэрлэг, сургууль, холбогдох байгууллагуудад тараасан. Харин энэхүү сайтаар дамжуулан цахим хэлбэрээр та бүхэнд хүргэж байна.

Дэлгэрэнгүй
JICA START 2: БИЧИЛ ТӨСЛҮҮДИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

JICA START 2: БИЧИЛ ТӨСЛҮҮДИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

“Тусгай хэрэгцээт боловсрол шаардлагатай хүүхдэд үзүүлэх эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын үйлчилгээг сайжруулах төсөл (START2)”-ийн II шатны хүрээнд, хараа, сонсгол, оюун ухаан, тулгуур эрхтний бэрхшээлтэй хүүхэдтэй ажиллах, сургуулийн өмнөх болон сургуулийн насны хүүхдэд чиглэсэн явуулын сургалт зохион байгуулах, туслах багш ажиллуулах зэрэг 9 бичил төсөл хэрэгжлээ.

Дэлгэрэнгүй
Эх хүүхдийн хөгжлийн хөтөлбөр хэрэгжүүлэх зөвлөмж

Эх хүүхдийн хөгжлийн хөтөлбөр хэрэгжүүлэх зөвлөмж

Тусгай хэрэгцээт боловсролын шаардлагатай хүүхдэд үзүүлэх эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын үйлчилгээг сайжруулах төсөл

Дэлгэрэнгүй
Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн дэвтэр ашиглах гарын авлага

Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн дэвтэр ашиглах гарын авлага

Тусгай хэрэгцээт боловсролын шаардлагатай хүүхдэд үзүүлэх эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын үйлчилгээг сайжруулах төсөл

Дэлгэрэнгүй
Аутизмын хүрээний бэрхшээлийн тухай ойлголт

Аутизмын хүрээний бэрхшээлийн тухай ойлголт

Тусгай хэрэгцээт боловсролын шаардлагатай хүүхдэд үзүүлэх эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын үйлчилгээг сайжруулах төсөл

Дэлгэрэнгүй
Суралцахуйн бэрхшээлтэй, зан үйлийн асуудалтай хүүхдэд дэмжлэг үзүүлэх арга зүйн зөвлөмж

Суралцахуйн бэрхшээлтэй, зан үйлийн асуудалтай хүүхдэд дэмжлэг үзүүлэх арга зүйн зөвлөмж

Багш, Таны ангид оюун ухааны хөгжлийн хувьд хоцрогдолгүй ч ном уншихдаа үг, үсгээ алгасдаг, буруу харуулж бичдэг, сонссон зүйлээ амархан мартдаг, олон удаа давтан заасан ч тоо бодож чадахгүй, хичээлийн дундуур дураараа гарч гүйдэг хүүхэд байдаг уу. Тийм бол тухайн хүүхдэд ил харагдахгүй ч ямар нэг асуудал байж болох юм.

Дэлгэрэнгүй