card

Хөрөнгө оруулалтын тайлан

Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн үнэлгээ болон аудит, бусад хяналт шалгалтын тайлан, дүгнэлт

Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн үнэлгээ болон аудит, бусад хяналт шалгалтын тайлан, дүгнэлт

Төрийн аудитын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1 дэх хэсэг, Улсын Их Хурлын Төсвийн байнгын хорооны "Аудитын сэдэв батлах тухай"2021 оны 06 дугаар тогтоолыг үндэслэн "Улс, орон нутгийн төсвийн 2021 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт үр дүн"-д хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайланг төлбөрийн актын хамт Төрийн аудитын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.6 дахь хэсэгт заасны дагуу хүргүүлж байна.

Дэлгэрэнгүй
Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарын хөрөнгө оруулалтын 2020 оны тайлан

Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарын хөрөнгө оруулалтын 2020 оны тайлан

Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарын хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэл, санхүүжилт, худалдан авах ажиллагааны 2020 оны тайлан

Дэлгэрэнгүй
Худалдан авах ажиллагааны 2021 оны 04 дүгээр сарын явцын мэдээ

Худалдан авах ажиллагааны 2021 оны 04 дүгээр сарын явцын мэдээ

БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЛБАРТ УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР 2021 ОНД ХЭРЭГЖИХ ЭРХ ШИЛЖСЭН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЯВЦЫН МЭДЭЭ

Дэлгэрэнгүй
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2020 оны энхий хагас жилийн тайлан

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2020 оны энхий хагас жилийн тайлан

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан спортын сайдын төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2020 оны хагас жилийн худалдан авах ажиллагааны ерөнхий тайлан

Дэлгэрэнгүй