Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2023 оны "Худалдан авах ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөө батлах тухай" А/546 дугаар тушаал

A- A A+
Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2023 оны

/Тушаал дээр дарж дэлгэрэнгүй жагсаалтыг харна уу/