card

Баримталж буй бодлого, чиглэл

Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын байгууллагын үлгэрчилсэн дүрэм

Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын байгууллагын үлгэрчилсэн дүрэм

Монгол Улсын Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2023 оны 12 дугаар сарын 27-ны А/585 дугаарт тушаал

Дэлгэрэнгүй
Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын байгууллагын удирдах зөвлөлийн нийтлэг дүрэм

Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын байгууллагын удирдах зөвлөлийн нийтлэг дүрэм

Монгол Улсын Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2023 оны 12 дугаар сарын 27-ны А/584 дугаарт тушаал

Дэлгэрэнгүй
Мэргэжлийн сургалтын байгууллагын сургалтын хөтөлбөрт дүгнэлт гаргах, баталгаажуулах журам

Мэргэжлийн сургалтын байгууллагын сургалтын хөтөлбөрт дүгнэлт гаргах, баталгаажуулах журам

Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын хамтарсан тушаал 2024 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдөр дугаар А/29, А/04

Дэлгэрэнгүй
Мэргэжлийн чиглэл, индекс шинэчлэн батлах тухай

Мэргэжлийн чиглэл, индекс шинэчлэн батлах тухай

Мэргэжлийн боллон техникийн боловсролын сургалтын байгууллагад мөрдөх мэргэжлийн чиглэл, индекс

Дэлгэрэнгүй
Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын байгууллагын элсэлт, төгсөлтийн журам

Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын байгууллагын элсэлт, төгсөлтийн журам

Монгол Улсын Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2024 оны 01 дүгээр сарын 11-ны А/12 дугаар тушаал

Дэлгэрэнгүй
Мэргэжлийн сургалтын байгууллагын төгсөгчийн чадамжийг үнэлэх, баталгаажуулах, гэрчилгээжүүлэх журам

Мэргэжлийн сургалтын байгууллагын төгсөгчийн чадамжийг үнэлэх, баталгаажуулах, гэрчилгээжүүлэх журам

Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын хамтарсан тушаал 2023 оны 12 дугаар сарын 01-ны өдөр дугаар А/513, А/171

Дэлгэрэнгүй