card

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын тайлан, дүгнэлт

Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн  хэрэгжилт 2022 оны жилийн эцэс

Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт 2022 оны жилийн эцэс

Монгол Улсын хууль, Улсын Их Хурлын тогтоол, Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн зөвлөмж, Засгийн газрын тогтоол шийдвэрийн Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарт хэрэгжүүлэхээр заасан хяналтад авсан зүйл, заалтуудын хэрэгжилтийн явцад хяналт-шинжилгээ хийж, үр дүнг үнэлэх, удирдлагыг үнэн зөв мэдээллээр хангах, төлөвлөсөн зорилтыг бүрэн хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж ажилласан. Хэрэгжилтийн хувь 95,18 хувьтай байна. 2021 оны жилийн эцсийн байдлаар хууль, тогтоомж тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийн дундаж үнэлгээ 92,9% хувийн биелэлттэй дүгнэгдсэнтэй харьцуулахад 2,28 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна.

Дэлгэрэнгүй
Дотоод хяналт шалгат зохион байгуулах журам

Дотоод хяналт шалгат зохион байгуулах журам

Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2020 оны "Журам шинэчлэн батлах тухай" А/216 тоот тушаалаар батлагдсан Дотоод хяналт шалгат зохион байгуулах журам.

Дэлгэрэнгүй
БСШУСЯ-ны бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын 2019 оны үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт, шинжилгээ, үнэлгээний тайлан

БСШУСЯ-ны бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын 2019 оны үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт, шинжилгээ, үнэлгээний тайлан

БСШУСЯ-ны бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын 2019 оны үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт, шинжилгээ, үнэлгээний тайлан

Дэлгэрэнгүй