card

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын тайлан, дүгнэлт

Баян-Өлгий аймагт ажилласан тухай

Баян-Өлгий аймагт ажилласан тухай

Баян-Өлгий аймгийн боловсрол, шинжлэх ухааны газар болон нийт боловсролын байгууллагуудад төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалт, дотоод аудитыг 2023 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдрөөс 30-ны өдөр хүртэл хийж гүйцэтгэлээ.

Дэлгэрэнгүй
Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудит-Тогтоол

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудит-Тогтоол

Дотоод аудитын 2023 оны төлөвлөгөөний дагуу тушаал, удирдамжийг боловсруулан Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд бөгөөд дотоод аудитын хорооны даргаар батлуулж дараах байгууллагуудын төсвийн төлөвлөлт, санхүүжилт, түүний зарцуулалт, анхан шатны баримтын бүрдэл, өмч хөрөнгийн хадгалалт, хамгаалалт, бүртгэл, ашиглалт, зарцуулалтын байдал, өглөг, авлага үүссэн шалтгаан, бүртгэл, түүнийг шийдвэрлэсэн байдал, нягтлан бодох бүртгэлийн хөтлөлт, санхүүгийн болон бусад тайлангийн тайлагналт, шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийн байдалд төлөвлөгөөт дотоод аудитыг хийж ажиллалаа.

Дэлгэрэнгүй
Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн  хэрэгжилт 2022 оны жилийн эцэс

Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт 2022 оны жилийн эцэс

Монгол Улсын хууль, Улсын Их Хурлын тогтоол, Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн зөвлөмж, Засгийн газрын тогтоол шийдвэрийн Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарт хэрэгжүүлэхээр заасан хяналтад авсан зүйл, заалтуудын хэрэгжилтийн явцад хяналт-шинжилгээ хийж, үр дүнг үнэлэх, удирдлагыг үнэн зөв мэдээллээр хангах, төлөвлөсөн зорилтыг бүрэн хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж ажилласан. Хэрэгжилтийн хувь 95,18 хувьтай байна. 2021 оны жилийн эцсийн байдлаар хууль, тогтоомж тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийн дундаж үнэлгээ 92,9% хувийн биелэлттэй дүгнэгдсэнтэй харьцуулахад 2,28 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна.

Дэлгэрэнгүй
Дотоод хяналт шалгат зохион байгуулах журам

Дотоод хяналт шалгат зохион байгуулах журам

Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2020 оны "Журам шинэчлэн батлах тухай" А/216 тоот тушаалаар батлагдсан Дотоод хяналт шалгат зохион байгуулах журам.

Дэлгэрэнгүй
БСШУСЯ-ны бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын 2019 оны үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт, шинжилгээ, үнэлгээний тайлан

БСШУСЯ-ны бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын 2019 оны үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт, шинжилгээ, үнэлгээний тайлан

БСШУСЯ-ны бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын 2019 оны үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт, шинжилгээ, үнэлгээний тайлан

Дэлгэрэнгүй