БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙДЫН ЭРХЛЭХ АСУУДЛЫН ХҮРЭЭНД ХЭРЭГЖИЖ БАЙГАА ГАДААД ЗЭЭЛ, ТУСЛАМЖИЙН ТӨСЛҮҮДИЙН ХЭРЭГЖИЛТЭД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАНИЛЦУУЛГА

A- A A+
БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙДЫН ЭРХЛЭХ  АСУУДЛЫН ХҮРЭЭНД ХЭРЭГЖИЖ БАЙГАА ГАДААД ЗЭЭЛ, ТУСЛАМЖИЙН ТӨСЛҮҮДИЙН ХЭРЭГЖИЛТЭД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАНИЛЦУУЛГА

 Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд хэрэгжүүлж буй гадаадын зээлийн 5, буцалтгүй тусламжийн 2 төсөл, нийт 7 төсөл байна. 

  

Төслийн нэр

Төлийн нэгж

1

Эдийн засгийн хүндрэлийн үед боловсролын чанар, хүртээмжийг сайжруулах

нэгжтэй

2

"Инженер технологийн дээд боловсрол" төсөл

нэгжтэй

3

“Монгол-Германы хамтарсан ашигт малтмал технологийн их сургуулийн хотхоны өргөтгөл” төсөл

нэгжгүй

4

Атал Бихари Важпайи Мэдээллийн технологи, харилцаа холбоо, аутсорсингийн шилдэг төв

нэгжгүй

5

Тэгш боломжийг бүрдүүлэх замаар суралцахуйг дэмжих төсөл

нэгжтэй

6

Тэгш хамруулах боловсролыг дэмжих төсөл

нэгжтэй

7

Боловсролын чанарын шинэчлэл төсөл

нэгжтэй