card

Дээд боловсролын статистик

ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН 2023-2024 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК

ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН 2023-2024 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК

Монгол Улсын хэмжээнд 2022-2023 оны хичээлийн жилд 64 их, дээд сургууль үйл ажиллагаа явуулж байгаагийн 33 буюу 51.6 хувь нь их сургууль, 30 буюу 46.8 хувь нь дээд сургууль, 1 буюу 1.6 хувь нь коллеж байна.

Дэлгэрэнгүй
ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН 2022-2023 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК

ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН 2022-2023 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК

Монгол Улсын хэмжээнд 2022-2023 оны хичээлийн жилд 69 их, дээд сургууль үйл ажиллагаа явуулж байгаагийн 33 буюу 47.8 хувь нь их сургууль, 35 буюу 50.7 хувь нь дээд сургууль, 1 буюу 1.4 хувь нь коллеж байна. Нийт их, дээд сургууль, коллежийн 16 буюу 23.2 хувь нь төрийн өмчийн, 50 буюу 75.5 хувь нь хувийн өмчийн, 3 буюу 4.3 хувь нь олон нийтийн/шашны өмчийн сургалтын байгууллага байна. Нийт сургалтын байгууллагын 64 буюу 92.8 хувь нь Улаанбаатар хотод, 5 буюу 7.2 хувь нь хөдөө, орон нутагт сургалтын үйл ажиллагаа явуулж байна.

Дэлгэрэнгүй
ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2020-2021 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК

ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2020-2021 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК

Манай улсад үйл ажиллагаа явуулж буй их, дээд сургууль, коллежийн тоо 2020-2021 оны хичээлийн жилд 88 байгаагийн 37 (42.1%) нь их сургууль, 45 (51.1%) нь дээд сургууль, 3 (3.4%) нь коллеж, 3 (3.4%) нь гадаадын их сургуулийн салбар байна. Үүний 65 (73.9 %) нь төрийн бус өмчийн, 20 (22.7 %) нь төрийн өмчийн, 3 (3.4%) нь олон нийтийн/шашны1 өмчийн сургууль байна. Нийт сургуулийн 79 (89.8%) нь Улаанбаатар хотод, 9 (10.2%) хөдөө, орон нутагт байна.

Дэлгэрэнгүй
ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2019-2020 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК

ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2019-2020 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК

2019-2020 оны хичээлийн жилийн статистикийн мэдээгээр Монгол Улсад дээд боловсролын 95 байгууллага статистикийн мэдээнд хамрагдаж сургалтын үйл ажиллагаа явуулж байна.

Дэлгэрэнгүй
ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2018-2019 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК

ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2018-2019 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК

2018-2019 оны хичээлийн жилийн статистикийн мэдээгээр Монгол Улсад дээд боловсролын 94 байгууллага статистикийн мэдээнд хамрагдаж сургалтын үйл ажиллагаа явуулж байна гэсэн мэдээ өгсөн байна

Дэлгэрэнгүй
ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2017-2018 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК

ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2017-2018 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК

2017-2018 оны хичээлийн жилийн статистикийн мэдээгээр Монгол Улсад дээд боловсролын 96 байгууллага статистикийн мэдээнд хамрагдаж сургалтын үйл жиллагаа явуулж байнагэсэн мэдээ өгсөн байна

Дэлгэрэнгүй
ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2016-2017 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК

ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2016-2017 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК

2016-2017 оны хичээлийн жилийн статистикийн мэдээгээр Монгол Улсад дээд боловсролын 95 байгууллага статистикийн мэдээнд хамрагдаж сургалтын үйл ажиллагаа явуулж байна гэсэн мэдээ өгсөн байна

Дэлгэрэнгүй