ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2013-2014 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК

A- A A+
ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2013-2014 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК
  1.     Үндсэн үзүүлэлт  
  2.     Сургуулийн тоо, байршил   
  3.     Суралцагчид-Улсын дүн   
  4.     Суралцагчид-Өмчийн хэлбэрээр   
  5.     Суралцагчид, сургуулиар   
  6.     Суралцагчид, насны бүлгээр   
  7.     Дотуур байранд суугчдын тоо   
  8.     Ажиллагчид, өмчийн хэлбэрээр  
  9.     Удирдах ажилтан, багшийн тоо   
  10.     Мэргэжлийн чиглэл