card

Сургалтын хөтөлбөр, зөвлөмж

Сургалтын төлөвлөгөө шинэчлэн батлах тухай

Сургалтын төлөвлөгөө шинэчлэн батлах тухай

“Сургалтын төлөвлөгөө шинэчлэн батлах тухай” БШУ-ны сайдын 2020 08.25 А/37 тушаал

Дэлгэрэнгүй