ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2012-2013 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК

A- A A+
ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2012-2013 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК
 1.     Дээд боловсролын салбарын нэгдсэн үзүүлэлт    
 2.     Их, дээд сургууль, коллежийн тоо, байршил
 3.    СУРАЛЦАГЧИД (улсын дүн)  
 4.     СУРАЛЦАГЧИД (өмчийн хэлбэрээр) 
 5.     СУРАЛЦАГЧИД (сургуулиар) 
 6.     СУРАЛЦАГЧИД (аймаг, нийслэлээр) 
 7.     СУРАЛЦАГЧДЫН МЭРГЭЖЛИЙН ЧИГЛЭЛ  (салбар, боловсролын зэрэг, хүйсээр)    
 8.     СУРАЛЦАГЧИД (насны бүлгээр) 
 9.     СУРАЛЦАГЧДЫН ОРОН НУТГИЙН ХАРЪЯАЛАЛ  (бүс нутаг, аймаг, нийслэл, хүйс, боловсролын зэргээр) 
 10.     ДОТУУР БАЙРАНД СУУГЧДЫН ТОО (ангиар)
 11.     АЖИЛЛАГЧИД  (албан тушаал, хүйсээр)
 12.     АЖИЛЛАГЧИД (албан тушаал, хүйс, сургуулийн өмчийн хэлбэрээр) 
 13.     АЖИЛЛАГЧИД (албан тушаал, хүйс, сургуулиар)
 14.     АЖИЛЛАГЧИД (албан тушаал, хүйс, бүс нутаг, аймаг, нийслэлээр)
 15.     УДИРДАХ АЖИЛТАН, БАГШ (албан тушаал, ажилласан жил, нас, боловсролын зэрэг, мэргэжлийн чиглэлээр) 
 16.     ҮНДСЭН БАГШИЙН ШИЛЖИЛТ, ХӨДӨЛГӨӨН (шилжилт, хөдөлгөөний хэлбэрээр) 
 17.     ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ЗАРИМ ҮЗҮҮЛЭЛТ (сургуулийн ангиллаар) 
 18.     ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ЗАРИМ ҮЗҮҮЛЭЛТ  (бүс нутаг, аймаг, нийслэлээр) 
 19.     ТӨГСГӨГЧИД (боловсролын зэрэг, сургалтын хэлбэр, хүйсээр) 
 20.     ТӨГСГӨГЧДИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ЧИГЛЭЛ  (салбар, боловсролын зэрэг, хүйсээр)