ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2014-2015 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК

A- A A+
ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2014-2015 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК
  1.    Үндсэн үзүүлэлт   
  2.    Сургуулийн тоо, байршил    
  3.    Суралцагчид-Улсын дүн      
  4.    Суралцагчид-Өмчийн хэлбэрээр     
  5.    Суралцагчид, сургуулиар     
  6.    Суралцагчид, насны бүлгээр     
  7.    Дотуур байранд суугчдын тоо     
  8.    Ажиллагчид, өмчийн хэлбэрээр    
  9.    Удирдах ажилтан, багшийн тоо     
  10.    Мэргэжлийн чиглэл