Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт 2022 оны жилийн эцэс

A- A A+
Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн  хэрэгжилт 2022 оны жилийн эцэс

Боловсрол, Шинжлэх ухааны яамны 2022 оны жилийн эцсийн тайлан