card

Мэдээний архив

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ ЗАР

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ ЗАР

Төрийн албаны зөвлөлийн 2023 оны 25 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн албаны шалгалт өгөх болзол болон шатлан дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах журам”-ын 4 дүгээр зүйлийн 4.2-т заасны дагуу төрийн өөр байгууллага, нэгж хооронд шилжин ажиллахыг хүссэн төрийн холбогдох бусад байгууллагад ажиллаж байгаа төрийн жинхэнэ албан хаагчдыг дараах албан тушаалд холбогдох материалаа цахим шуудангаар ирүүлэхийг урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ ЗАР

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ ЗАР

Тавигдах болзол, шаардлага: төрийн жинхэнэ албан тушаалд зохих ёсоор томилогдсон байх; зарлагдсан албан тушаалтай адил төрөл болон адил ангилалд ажилладаг байх; зарлагдсан албан тушаалын тодорхойлолтод заасан тусгай шаардлагыг хангасан байх.

Дэлгэрэнгүй
 ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

L35490-MON: Эдийн засгийн хүндрэлийн үед боловсролын чанар, хүртээмжийг сайжруулах төсөл

Дэлгэрэнгүй
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

L35490-MON: Эдийн засгийн хүндрэлийн үед боловсролын чанар, хүртээмжийг сайжруулах төсөл

Дэлгэрэнгүй
ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ ЗАР

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ ЗАР

Төрийн албаны зөвлөлийн 2023 оны 25 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн албаны шалгалт өгөх болзол болон шатлан дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах журам”-ын 4 дүгээр зүйлийн 4.2-т заасны дагуу төрийн өөр байгууллага, нэгж хооронд шилжин ажиллахыг хүссэн төрийн холбогдох бусад байгууллагад ажиллаж байгаа төрийн жинхэнэ албан хаагчдыг дараах албан тушаалд холбогдох материалаа цахим шуудангаар ирүүлэхийг урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
JICA START 2: БИЧИЛ ТӨСЛҮҮДИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

JICA START 2: БИЧИЛ ТӨСЛҮҮДИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

“Тусгай хэрэгцээт боловсрол шаардлагатай хүүхдэд үзүүлэх эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын үйлчилгээг сайжруулах төсөл (START2)”-ийн II шатны хүрээнд, хараа, сонсгол, оюун ухаан, тулгуур эрхтний бэрхшээлтэй хүүхэдтэй ажиллах, сургуулийн өмнөх болон сургуулийн насны хүүхдэд чиглэсэн явуулын сургалт зохион байгуулах, туслах багш ажиллуулах зэрэг 9 бичил төсөл хэрэгжлээ.

Дэлгэрэнгүй
ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН ХАМТЫН ОФФИС, ТЕХНОЛОГИ ДАМЖУУЛАХ ТӨВ

ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН ХАМТЫН ОФФИС, ТЕХНОЛОГИ ДАМЖУУЛАХ ТӨВ

ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН ХАМТЫН ОФФИС, ТЕХНОЛОГИ ДАМЖУУЛАХ ТӨВ

Дэлгэрэнгүй
Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын байгууллагын “Багшид мэргэжлийн зэрэг олгох, хүчингүй болгох журам”-ын төслийг боловсруулан санал авч байна.

Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын байгууллагын “Багшид мэргэжлийн зэрэг олгох, хүчингүй болгох журам”-ын төслийг боловсруулан санал авч байна.

Боловсролын ерөнхий хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.1.2-т “цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургууль, мэргэжлийн боловсролын сургууль, политехник коллеж, насан туршийн суралцахуйн төвийн багш, удирдах ажилтны ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх, дүгнэх, мэргэжил дээшлүүлэх, мэргэшлийн зэрэг олгох, хүчингүй болгох журам батлах”-ыг Боловсролын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний бүрэн эрхэд заасны дагуу “Багшид мэргэжлийн зэрэг олгох, хүчингүй болгох журам”-ын төслийг шинэчлэн боловсруулж, Захиргааны ерөнхий хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1 дэх заалтын хүрээнд санал авахаар оруулж байна.

Дэлгэрэнгүй
“ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН САЛБАРЫН 2023 ОНЫ ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ШИЛДЭГ БҮТЭЭЛИЙН ШАГНАЛ”-Д НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ БҮТЭЭЛИЙН МАТЕРИАЛ ХҮЛЭЭН АВАХ ТУХАЙ

“ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН САЛБАРЫН 2023 ОНЫ ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ШИЛДЭГ БҮТЭЭЛИЙН ШАГНАЛ”-Д НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ БҮТЭЭЛИЙН МАТЕРИАЛ ХҮЛЭЭН АВАХ ТУХАЙ

Шинжлэх ухаан, технологийн салбарын 2023 оны эрдэм шинжилгээний шилдэг бүтээлийн шагналд нэр дэвшүүлэх арга хэмжээг эхлүүлж байна.

Дэлгэрэнгүй
Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын байгууллагад

Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын байгууллагад "Багшлах эрх олгох, хүчингүй болгох журам”-ын төсөлд санал авч байна.

Боловсролын ерөнхий хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.1.14-т “Багшлах эрхийн гэрчилгээ олгох болон үүнтэй холбогдох бусад үйл ажиллагааны журмыг батлах”-ыг Боловсролын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний бүрэн эрхэд заасны дагуу “Багшлах эрх олгох, хүчингүй болгох журам”-ын төслийг шинэчлэн боловсруулж, Захиргааны ерөнхий хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1 дэх заалтын хүрээнд санал авахаар оруулж байна.

Дэлгэрэнгүй
 TERMS OF REFERENCE for ADMIN AND PROCUREMENT

TERMS OF REFERENCE for ADMIN AND PROCUREMENT

The Global Partnership for Education (GPE), of which Mongolia is a partner, has adopted a new strategic plan for the period 2021-2025, entitled “GPE 2025.” In light of the education challenges that GPE partner countries face, particularly following the pandemic, this plan is an ambitious one and sets out the following goal: “to accelerate progress, learning outcomes and gender equality through equitable, inclusive and resilient education systems fit for the 21st century.” To implement the new plan, the GPE made the Education Sector Plan Implementation Grant (ESPIG) Multiplier Grant, dedicated to supporting the implementation of national Education Sector Plans accessible to certain countries to leverage additional external financing for education.

Дэлгэрэнгүй
TERMS OF REFERENCE for FINANCE OFFICER

TERMS OF REFERENCE for FINANCE OFFICER

The Global Partnership for Education (GPE), of which Mongolia is a partner, has adopted a new strategic plan for the period 2021-2025, entitled “GPE 2025.” In light of the education challenges that GPE partner countries face, particularly following the pandemic, this plan is an ambitious one and sets out the following goal: “to accelerate progress, learning outcomes and gender equality through equitable, inclusive and resilient education systems fit for the 21st century.” To implement the new plan, the GPE made the Education Sector Plan Implementation Grant (ESPIG) Multiplier Grant, dedicated to supporting the implementation of National Education Sector Plans accessible to certain countries to leverage additional external financing for education.

Дэлгэрэнгүй
ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ ЗАР

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ ЗАР

Төрийн албаны зөвлөлийн 2023 оны 25 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн албаны шалгалт өгөх болзол болон шатлан дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах журам”-ын 4 дүгээр зүйлийн 4.2-т заасны дагуу төрийн өөр байгууллага, нэгж хооронд шилжин ажиллахыг хүссэн төрийн холбогдох бусад байгууллагад ажиллаж байгаа төрийн жинхэнэ албан хаагчдыг дараах албан тушаалд холбогдох материалаа цахим шуудангаар ирүүлэхийг урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
АЙМГИЙН БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ГАЗАР, НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗАР, ДҮҮРГИЙН БОЛОВСРОЛЫН ХЭЛТСИЙН АЖИЛЛАХ ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА.

АЙМГИЙН БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ГАЗАР, НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗАР, ДҮҮРГИЙН БОЛОВСРОЛЫН ХЭЛТСИЙН АЖИЛЛАХ ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА.

АЙМГИЙН БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ГАЗАР, НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗАР, ДҮҮРГИЙН БОЛОВСРОЛЫН ХЭЛТСИЙН АЖИЛЛАХ ЖУРАМ”-ын төсөл

Дэлгэрэнгүй
СУЛ ОРОН ТОО НӨХӨХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР 

СУЛ ОРОН ТОО НӨХӨХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР 

Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйл, “Төрийн албаны шалгалт өгөх болзол болон шатлан дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах журам”-ын 4.4, 7.1-т заасныг тус тус үндэслэн сул орон тоог нөхөх сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд мэдээлж байна

Дэлгэрэнгүй