card

Жилийн тайлан мэдээ

Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн  хэрэгжилт 2022 оны жилийн эцэс

Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт 2022 оны жилийн эцэс

Монгол Улсын хууль, Улсын Их Хурлын тогтоол, Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн зөвлөмж, Засгийн газрын тогтоол шийдвэрийн Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарт хэрэгжүүлэхээр заасан хяналтад авсан зүйл, заалтуудын хэрэгжилтийн явцад хяналт-шинжилгээ хийж, үр дүнг үнэлэх, удирдлагыг үнэн зөв мэдээллээр хангах, төлөвлөсөн зорилтыг бүрэн хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж ажилласан. Хэрэгжилтийн хувь 95,18 хувьтай байна. 2021 оны жилийн эцсийн байдлаар хууль, тогтоомж тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийн дундаж үнэлгээ 92,9% хувийн биелэлттэй дүгнэгдсэнтэй харьцуулахад 2,28 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна.

Дэлгэрэнгүй
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2020 оны энхий хагас жилийн тайлан

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2020 оны энхий хагас жилийн тайлан

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан спортын сайдын төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2020 оны хагас жилийн худалдан авах ажиллагааны ерөнхий тайлан

Дэлгэрэнгүй