card

Ил тод

МОНГОЛ УЛСЫН КОНСЕРВАТОРИЙН ЗАХИРЛЫН АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ ИРГЭНИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАР

МОНГОЛ УЛСЫН КОНСЕРВАТОРИЙН ЗАХИРЛЫН АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ ИРГЭНИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАР

МУК-ийн захирлын албан тушаалд томилогдох иргэнийг сонгон шалгаруулах зарыг олон нийтэд мэдээлж байна. Сонгон шалгаруулалтыг Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2022 оны А/454, А/418 дугаар тушаалаар батлагдсан “Албан тушаалын тодорхойлолт”-д тавигдах шаардлага, “Төрийн өмчийн зарим их дээд сургуулийн төсвийн шууд захирагчийг сонгон шалгаруулах нийтлэг журам”-ын дагуу зохион байгуулна.

Дэлгэрэнгүй
МОНГОЛ УЛСЫН БОЛОВСРОЛЫН ИХ СУРГУУЛИЙН ЗАХИРЛЫН АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ ИРГЭНИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАР

МОНГОЛ УЛСЫН БОЛОВСРОЛЫН ИХ СУРГУУЛИЙН ЗАХИРЛЫН АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ ИРГЭНИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАР

МУБИС-ийн захирлын албан тушаалд томилогдох иргэнийг сонгон шалгаруулах зарыг олон нийтэд хүргэж байна. Сонгон шалгаруулалтыг Боловсрол, Шинжлэх ухааны сайдын 2022 оны А/418, A/581 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Төрийн өмчийн зарим их дээд сургуулийн төсвийн шууд захирагчийг сонгон шалгаруулах нийтлэг журам”, “Албан тушаалын тодорхойлолт”-д тавигдах шаардлагын дагуу зохион байгуулна.

Дэлгэрэнгүй
“ЕРДИЙН БОЛОН ТУСГАЙ ХЭРЭГЦЭЭТ ХҮҮХДҮҮДИЙН ХООЛ ТЭЖЭЭЛИЙН БАЙДЛЫГ ҮНЭЛЭХ СУУРЬ СУДАЛГАА” ХИЙХ БИЕ ДААСАН  СУДЛААЧДЫН  БАГИЙН АЖЛЫН ДААЛГАВАР

“ЕРДИЙН БОЛОН ТУСГАЙ ХЭРЭГЦЭЭТ ХҮҮХДҮҮДИЙН ХООЛ ТЭЖЭЭЛИЙН БАЙДЛЫГ ҮНЭЛЭХ СУУРЬ СУДАЛГАА” ХИЙХ БИЕ ДААСАН СУДЛААЧДЫН  БАГИЙН АЖЛЫН ДААЛГАВАР

Боловсролын Дэлхийн Түншлэл” нь Монгол Улсын Боловсролын салбарын хөгжлийн дунд хугацааны төлөвлөгөө /2021-2030/-г хэрэгжүүлэхэд 5 сая ам. долларын буцалтгүй тусламжийн дэмжлэг үзүүлнэ. Боловсрол, шинжлэх ухааны яам (БШУЯ) нь тус санхүүжилтээр ерөнхий боловсролын чанар, хүртээмжийг сайжруулах зорилгоор “Тэгш боломжийг бүрдүүлэх замаар суралцахуйг дэмжих” (EQUAL) төслийг 3 жилийн хугацаагаар 2022 оны 09 сарын 01-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлж байна.

Дэлгэрэнгүй
 ТЭГШ ХАМРУУЛАХ ЧИГЛЭЛЭЭР ТӨСЛИЙН СУУРЬ СУДАЛГАА”  ХИЙХ БИЕ ДААСАН ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨХ АЖИЛЛУУЛАХ  АЖЛЫН ДААЛГАВАР

ТЭГШ ХАМРУУЛАХ ЧИГЛЭЛЭЭР ТӨСЛИЙН СУУРЬ СУДАЛГАА” ХИЙХ БИЕ ДААСАН ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨХ АЖИЛЛУУЛАХ АЖЛЫН ДААЛГАВАР

“Боловсролын Дэлхийн Түншлэл” нь Монгол Улсын Боловсролын салбарын хөгжлийн дунд хугацааны төлөвлөгөө /2021-2030/-г хэрэгжүүлэхэд 5 сая ам. долларын буцалтгүй тусламжийн дэмжлэг үзүүлнэ. Боловсрол, шинжлэх ухааны яам (БШУЯ) нь тус санхүүжилтээр ерөнхий боловсролын чанар, хүртээмжийг сайжруулах зорилгоор “Тэгш боломжийг бүрдүүлэх замаар суралцахуйг дэмжих” (EQUAL) төслийг 3 жилийн хугацаагаар 2022 оны 09 сарын 01-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлж байна.

Дэлгэрэнгүй
ТЭГШ БОЛОМЖИЙГ БҮРДҮҮЛЭХ ЗАМААР СУРАЛЦАХУЙГ ДЭМЖИХ” ТӨСЛИЙН  СУУРЬ СУДАЛГАА ХИЙХ БИЕ ДААСАН ЗӨВЛӨХ, БАГИЙГ  СОНГОН ШАЛГАРУУЛНА

ТЭГШ БОЛОМЖИЙГ БҮРДҮҮЛЭХ ЗАМААР СУРАЛЦАХУЙГ ДЭМЖИХ” ТӨСЛИЙН СУУРЬ СУДАЛГАА ХИЙХ БИЕ ДААСАН ЗӨВЛӨХ, БАГИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛНА

“Боловсролын Дэлхийн Түншлэл” нь Монгол Улсын Боловсролын салбарын хөгжлийн дунд хугацааны төлөвлөгөө /2021-2030/-г хэрэгжүүлэхэд 5 сая ам. долларын буцалтгүй тусламжийг үзүүлж байна. Энэхүү тусламжийн хүрээнд “Тэгш боломжийг бүрдүүлэх замаар суралцахуйг дэмжих” (EQUAL) төслийг 3 жилийн хугацаагаар 2022 оны 09 сарын 01-ний өдрөөс Боловсрол, шинжлэх ухааны яам хэрэгжүүлж эхлээд байна. Төслийн үндсэн зорилго нь тэгш хамруулах замаар боловсролын хүртээмж, чанарыг сайжруулахад оршино.

Дэлгэрэнгүй
Шинжлэх ухаан, технологийн их сургуулийн захирлын албан тушаалд томилогдох иргэний сонгон шалгаруулалтын үр дүн

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургуулийн захирлын албан тушаалд томилогдох иргэний сонгон шалгаруулалтын үр дүн

Боловсролын тухай хуулийн 36.13 дахь заалт, Шинжлэх ухаан, технологийн их сургуулийн Удирдах зөвлөлийн дүрмийн 3.1.9 дэх заалт, Төрийн өмчийн зарим их, дээд сургуулийн төсвийн шууд захирагчийг сонгон шалгаруулах журмын 7.4 дэх заалт, Шинжлэх ухаан, технологийн их сургуулийн Удирдах зөвлөлийн 2022 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн хурлын тэмдэглэлийг тус тус үндэслэн Шинжлэх ухаан, технологийн их сургуулийн Захирлын сонгон шалгаруулалтад тэнцэж, шалгалтаар хамгийн өндөр оноо авсан Төмөрпүрэв овогтой Намнанг Шинжлэх ухаан, технологийн их сургуулийн Захирлын албан тушаалд томилуулах саналыг уламжлав.

Дэлгэрэнгүй
Гэрээ байгуулах эрх олгосон тухай мэдэгдэл

Гэрээ байгуулах эрх олгосон тухай мэдэгдэл

Боловсрол, шинжлэх ухааны яам нь Дэлхийн банкны хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжүүлж буй “Боловсролын чанарын шинэчлэл” төслийн хүрээнд “Сургуулийн тэтгэлэгт хөтөлбөрийн 5 дугаар шатны хэрэгжилтэд хөндлөнгийн хяналт хийх” зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй эрх бүхий этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьсан. Энэхүү зөвлөх үйлчилгээг гүйцэтгүүлэхээр дараахь байгууллагад 2022 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдөр гэрээ байгуулах эрх олгосон.

Дэлгэрэнгүй