Шинжлэх ухаан, технологийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд санал авч байна.

A- A A+
Шинжлэх ухаан, технологийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд санал авч байна.

ХУУЛИЙН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА

Шинжлэх ухаан, технологийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд санал авч байна.

Хуулийн төсөлтэй танилцаж холбогдох саналаа 2024 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдрийн дотор uribold@mecs.gov.mn хаягт ирүүлэхийг хүсье.

Хууль тогтоомжийн хэрэгцээ, шаардлагыг урьдчилан тандан судлах СУДАЛГАА