card

Хууль, эрх зүй

"ЦЭЦЭРЛЭГ, ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ"-ЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА

1.1.Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургууль /цаашид “сургууль” гэх/-ийн зөвлөлийн үйл ажиллагаатай холбоотой нийтлэг харилцааг энэ журмаар зохицуулна.

Дэлгэрэнгүй

"Багшлах эрхийн гэрчилгээ олгох журам"-ын төсөлд санал авч байна

Та бүхэн журмын төсөлтэй танилцан саналаа narantuya.j@mecs.gov.mn хаягаар ирүүлнэ үү.

Дэлгэрэнгүй

"ЦЭЦЭРЛЭГ, ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ӨӨРИЙН БОЛОН ХӨНДЛӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ ЖУРАМ"-ЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА

Боловсролын ерөнхий хууль, Сургуулийн өмнөх болон ерөнхий боловсролын тухай  хууль тус тус батлагдсантай холбогдуулан цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургалтын байгууллагын үйл ажиллагааг үнэлэхтэй холбогдох эрх зүйн орчин бүрдсэн бөгөөд энэхүү үнэлгээ хийх  журмыг Боловсролын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батлахаар тусгасан. 

Дэлгэрэнгүй
Шинжлэх ухаан, технологийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд санал авч байна.

Шинжлэх ухаан, технологийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд санал авч байна.

ХУУЛИЙН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА Шинжлэх ухаан, технологийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд санал авч байна. Хуулийн төсөлтэй танилцаж холбогдох саналаа 2024 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдрийн дотор uribold@mecs.gov.mn хаягт ирүүлэхийг хүсье.

Дэлгэрэнгүй

"ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН ҮЛГЭРЧИЛСЭН ДҮРЭМ"-ын төсөлд санал авч байна

Та бүхэн журмын төсөлтэй танилцан саналаа Dulamsuren@mecs.gov.mn хаягаар ирүүлнэ үү.

Дэлгэрэнгүй

"СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН НИЙТЛЭГ ЖУРАМ"-ын төсөлд санал авч байна.

Боловсролын ерөнхий хуулийн 37 дугаар зүйлийн 37.6 дахь хэсгийг үндэслэн “Сургууль, цэцэрлэг хөгжүүлэх сангийн нийтлэг журам батлах тухай”  боловсролын болон санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүдийн хамтарсан тушаалын төслийг боловсруулан хүргүүлж байна. 

Дэлгэрэнгүй

"Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын суралцагчийн үнэлгээний үлгэрчилсэн журам"-ын төсөлд санал авч байна.

“Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын суралцагчийн үнэлгээний үлгэрчилсэн журам”-ын төслийг боловсруулж Захиргааны ерөнхий хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1 дэх заасны дагуу олон нийтээс санал авч байна. Та бүхэн журмын төсөлтэй танилцан саналаа choisuren@mecs.gov.mn хаягаар ирүүлнэ үү.

Дэлгэрэнгүй

"ДЭД ПРОФЕССОР, ПРОФЕССОР ЦОЛ ОЛГОХОД БАРИМТЛАХ НИЙТЛЭГ ШААРДЛАГА"-ын төсөлд санал авч байна.

х сургуулийн “Дэд профессор”, “Профессор” цолыг багш, судлаач нарт олгоход энэхүү нийтлэг шаардлагыг баримтална. 1.2.   Эрдэм шинжилгээний бүтээл туурвисан болон энэхүү нийтлэг шаардлагыг хангасан багш, судлаачдад тухайн их сургуулийн дэд профессор, профессор цолыг олгоно. 1.3.   Дэд профессор, профессор цолыг их сургуулийн Эрдмийн зөвлөлөөс олгох бөгөөд албан ёсны болон бусад ёслол хүндэтгэлийн үйл ажиллагаанд хэрэглэнэ.

Дэлгэрэнгүй

"ТӨРИЙН ӨМЧИЙН ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ЭЗЭМШИЖ, АШИГЛАЖ БАЙГАА ХӨРӨНГИЙН ТОГТМОЛ ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЖУРАМ"-ын төсөлд санал авч байна.

Улсын Их Хурлаар 2023 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдөр шинэчлэн батлагдсан Дээд боловсролын тухай хуулийн 32.2.3, 32.5-т заасан заалтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор “Төрийн өмчийн дээд боловсролын сургалтын байгууллагын эзэмшиж, ашиглаж байгаа хөрөнгийн тогтмол зардлыг санхүүжүүлэх журам”-ын төсөл болон “Хөгжмийн дээд боловсролын сургалтын байгууллагад нэмэлт санхүүжилт олгох тухай журам”-ын төслийг тус тус боловсруулаад байна. Дээр дурдсан хоёр журмын төсөлтэй танилцан саналаа oyunbilegoirov@mecs.gov.mn хаягаар ирүүлнэ үү.

Дэлгэрэнгүй
 “ОРОН НУТГИЙН ТУЛГАМДСАН АСУУДЛЫГ ШИЙДВЭРЛЭХЭД ЧИГЛЭСЭН ИННОВАЦИЙН ТӨСЛИЙН НЭЭЛТТЭЙ ШАЛГАРУУЛАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ, ИННОВАЦИЙН ГРАНТ ОЛГОХ ҮЛГЭРЧИЛСЭН ЖУРАМ”-ЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА.

“ОРОН НУТГИЙН ТУЛГАМДСАН АСУУДЛЫГ ШИЙДВЭРЛЭХЭД ЧИГЛЭСЭН ИННОВАЦИЙН ТӨСЛИЙН НЭЭЛТТЭЙ ШАЛГАРУУЛАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ, ИННОВАЦИЙН ГРАНТ ОЛГОХ ҮЛГЭРЧИЛСЭН ЖУРАМ”-ЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА.

Инновацийн тухай хуулийн 11.1.3, 7.1.3 дах заалтын тус тус үндэслэн “Орон нутгийн тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэхэд чиглэсэн инновацийн төслийн нээлттэй шалгаруулалт зохион байгуулах, инновацийн грант олгох үлгэрчилсэн журам”-ын төсөлд санал авч байна. Та бүхэн журамтай танилцан саналаа uribold@mecs.gov.mn хаягаар ирүүлнэ үү.

Дэлгэрэнгүй
ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЛГЭРЧИЛСЭН ДҮРМИЙН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА

ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЛГЭРЧИЛСЭН ДҮРМИЙН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА

Боловсролын багц хуулиуд Улсын Их Хурлаар 2023 оны 7 дугаар сарын 7-ны өдөр батлагдан, энэ оны 8 дугаар сарын 03-ны өдрөөс мөрдөгдөж эхэлсэнтэй холбогдуулан шинэчлэн батлагдсан Боловсролын багц хуулиудын хүрээнд өмнө мөрдөж байсан “Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын үлгэрчилсэн дүрэм” (БСШУ-ны сайдын 2007 оны 401 дүгээр тушаал)-ийг шинэчлэн батлуулахаар дүрмийн төслийг бэлтгээд байна.

Дэлгэрэнгүй
“Сургалтын агуулгыг багц цагаар тооцох, багц цагийг дүйцүүлэх журам”-ын төсөлд санал авч байна.

“Сургалтын агуулгыг багц цагаар тооцох, багц цагийг дүйцүүлэх журам”-ын төсөлд санал авч байна.

“Сургалтын агуулгыг багц цагаар тооцох, багц цагийг дүйцүүлэх журам”-ын төслийг боловсруулж Захиргааны ерөнхий хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1 дэх заасны дагуу олон нийтээс санал авч байна. Та бүхэн журмын төсөлтэй танилцан саналаа batselem@mecs.gov.mn хаягаар ирүүлнэ үү.

Дэлгэрэнгүй