card

Баримталж буй бодлого, чиглэл

Оюутан элсүүлэх журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Оюутан элсүүлэх журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2018 оны "Оюутан элсүүлэх журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай" А/194 тоот тушаал

Дэлгэрэнгүй
Сургалтын ажил эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн загвар батлах тухай

Сургалтын ажил эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн загвар батлах тухай

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2010 оны “Сургалтын ажил эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн загвар батлах тухай” 314 дугаар тушаал

Дэлгэрэнгүй
Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын ангилал тогтоох журам

Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын ангилал тогтоох журам

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2010 оны “Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын ангилал тогтоох журам шинэчлэн батлах тухай” 26 дугаар тушаал

Дэлгэрэнгүй
Гадаадын их, дээд сургууль, коллежийн  салбар,  хөтөлбөр, хамтарсан хөтөлбөр  нээхэд тавигдах шаардлагын тухай

Гадаадын их, дээд сургууль, коллежийн салбар, хөтөлбөр, хамтарсан хөтөлбөр нээхэд тавигдах шаардлагын тухай

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2007 оны  "Гадаадын их, дээд сургууль, коллежийн салбар,  хөтөлбөр, хамтарсан хөтөлбөр  нээхэд тавигдах шаардлагын тухай" 88 дугаар тушаал

Дэлгэрэнгүй

"Дээд боловсролын диплом олгох  журам", "Бакалавр, магистр, докторын дипломын загвар" батлах тухай

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2006 оны "Журам шинэчлэн батлах тухай" 480 дугаар тушаал /"Дээд боловсролын диплом олгох  журам", "Бакалавр, магистр, докторын дипломын загвар" /

Дэлгэрэнгүй
Дээд боловсролын баримт бичгийг магистрын зэргийн баримт бичигтэй дүйцүүлэх

Дээд боловсролын баримт бичгийг магистрын зэргийн баримт бичигтэй дүйцүүлэх

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2006 оны "Магистрын зэргийн тухай" 310 дугаар тушаал /Гадаад, дотоодыг их сургуулийн 5 ба түүнээс дээш жилийн үндсэн сургалттай ангийг 1993 он буюу түүнээс өмнө төгссөн, дипломын дундаж дүн ба улсын шалгалтын дүн 4 ба түүнээс дээш, дипломын дундаж дүн ба диплом хамгаалалтын дүн 4 ба түүнээс дээш байх болзлыг хангасан хүмүүсийн дээд боловсролын баримт бичгийг магистрын зэргийн баримт бичигтэй дүйцүүлэх/

Дэлгэрэнгүй