ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН БОЛОВСРОЛ,ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ЯАМНЫ ДЭРГЭДЭХ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН 2023 ОНД ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ БОЛОН ТУСГАЙ ШАЛГАЛТЫН ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ

A- A A+
ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН БОЛОВСРОЛ,ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ЯАМНЫ ДЭРГЭДЭХ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН 2023 ОНД ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ БОЛОН ТУСГАЙ ШАЛГАЛТЫН ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН БОЛОВСРОЛ,ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ЯАМНЫ ДЭРГЭДЭХ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН 2023 ОНД ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ БОЛОН ТУСГАЙ ШАЛГАЛТЫН ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ

Байгууллагын нэр

Албан тушаалын нэр

Шалгалтад хамрагдсан иргэдийн тоо

Сул орон тоо нөхөгдсөн эсэх

1

Боловсролын ерөнхий газар

Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотод аудитын газрын дарга

1

тийм

2

Боловсролын ерөнхий газар

Санхүү, төсвийн хэрэгжилт, зохицуулалтын газар

2

тийм

3

Боловсролын ерөнхий газар

Захиргаа удирдлагын газрын дарга

1

тийм

4

Боловсролын ерөнхий газар

Суралцагчийн хөгжлийн газрын дарга

1

тийм

5

Боловсролын ерөнхий газар

Хууль эрх зүйн хэлтсийн дарга

1

тийм

6

Боловсролын ерөнхий газар

Насан туршийн боловсролын хэлтсийн дарга

1

тийм

7

Боловсролын ерөнхий газар

Сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хэлтсийн дарга

3

тийм

8

Боловсролын ерөнхий газар

Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний хэлтсийн дарга

1

тийм

9

Боловсролын ерөнхий газар

Тэгш хамруулах боловсролын хэлтсийн дарга

2

тийм

10

Боловсролын ерөнхий газар

Суралцагчийн үнэлгээний хэлтсийн дарга

3

тийм

11

Боловсролын ерөнхий газар

Захиалагчийн хэлтсийн дарга

1

тийм

12

Боловсролын ерөнхий газар

Дээд боловсролын санхүүгийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн

1

тийм

13

Боловсролын ерөнхий газар

Шагнал урамшуулал, төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

4

тийм

14

Боловсролын ерөнхий газар

Хөгжлийн бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, тайлагнал хариуцсан мэргэжилтэн

3

тийм

15

Боловсролын ерөнхий газар

Сургуулийн өмнөх боловсролын санхүүгийн хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн

1

тийм

16

Боловсролын ерөнхий газар

Мэргэжлийн боловсролын салбарын эрх зүйн зохицуулалт, мэдээллийн сан, гэрээ хариуцсан мэргэжилтэн

1

тийм

17

Боловсролын ерөнхий газар

Ерөнхий боловсролын салбарын бодлогын хэрэгжилтийн хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн

3

тийм

18

Боловсролын ерөнхий газар

Боловсролын сургалтын байгууллагын хөрөнгө оруулалтын тоног төхөөрөмжийн түгээлт, судалгаа хариуцсан мэргэжилтэн

1

тийм

19

Боловсролын ерөнхий газар

Боловсролын сургалтын байгууллагын хөрөнгө оруулалтын барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл, хяналт, санхүүжилт, судалгаа хариуцсан мэргэжилтэн / Төвийн бүс, Чингэлтэй, Хан-Уул, Сүхбаатар дүүрэг/

1

тийм

20

Боловсролын ерөнхий газар

Боловсролын сургалтын байгууллагын хөрөнгө оруулалтын барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл, хяналт, санхүүжилт, судалгаа хариуцсан мэргэжилтэн /Баруун бүс, Сонгинохайрхан, Баянгол дүүрэг/

2

тийм

21

Боловсролын ерөнхий газар

Ерөнхий боловсрол болон мэргэжлийн боловсролын байгууллага, удирдах ажилтны хөгжил, менежмент хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

3

тийм

22

Боловсролын ерөнхий газар

Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний орчин, эрүүл ахуй хариуцсан мэргэжилтэн

0

үгүй

23

Боловсролын ерөнхий газар

Сургуулийн өмнөх боловсролын салбарын статистик, тоон мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн

1

тийм

24

Боловсролын ерөнхий газар

Мэргэжлийн боловсролын салбарын статистик, тоон мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн

2

тийм

25

Боловсролын ерөнхий газар

Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн

4

тийм

26

Боловсролын ерөнхий газар

Хууль тогтоомж, шийдвэрийн хэрэгжилт, тайлагнал хариуцсан мэргэжилтэн

3

тийм

27

Боловсролын ерөнхий газар

Ерөнхий боловсролын салбарын эрх зүйн зохицуулалт, мэдээллийн сан, дотоод асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

2

тийм

28

Боловсролын ерөнхий газар

Багш, ажилтны ёс зүйн болон эцэг эхийн зөвлөлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

2

тийм

29

Боловсролын ерөнхий газар

Боловсролын сургалтын байгууллагын хөрөнгө оруулалтын хэрэгжилтийн нэгтгэл, худалдан авах ажиллагаа хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

1

тийм

30

Боловсролын ерөнхий газар

Мэргэжлийн боловсролын санхүүгийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн

1

тийм

31

Боловсролын ерөнхий газар

Ерөнхий боловсролын санхүүгийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн

 

тийм

32

Боловсролын ерөнхий газар

Санхүүгийн хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

1

тийм

33

Боловсролын ерөнхий газар

Хяналт шинжилгээ, эрсдэлийн үнэлгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

2

тийм

34

Боловсролын ерөнхий газар

Орон нутгийн төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ, санхүүгийн тайлагнал хариуцсан мэргэжилтэн /Баян-Өлгий, Баянхонгор, Говь-Алтай, Завхан, Увс, Ховд, Хөвсгөл, Дархан-Уул, Булган, Сэлэнгэ, Төв/

1

тийм

35

Боловсролын ерөнхий газар

Орон нутгийн төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ, санхүүгийн тайлагнал хариуцсан мэргэжилтэн /Архангай, Өвөрхангай, Дорноговь, Дорнод, Дундговь, Өмнөговь, Сүхбаатар, Хэнтий, Говьсүмбэр, Орхон/

1

тийм

36

Боловсролын ерөнхий газар

Орон нутгийн төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ, санхүүгийн тайлагнал хариуцсан мэргэжилтэн /Улаанбаатар хот/

1

тийм

37

Боловсролын ерөнхий газар

Мэргэжлийн боловсролын салбарын төсвийн хэрэгжилт, зохицуулалт, санхүүжилт хариуцсан мэргэжилтэн

2

тийм

38

Боловсролын ерөнхий газар

Дээд боловсролын салбарын төсвийн хэрэгжилт, зохицуулалт, санхүүжилт хариуцсан мэргэжилтэн

1

тийм

39

Боловсролын ерөнхий газар

Ерөнхий боловсролын салбарын төсвийн хэрэгжилт, зохицуулалт, санхүүжилт хариуцсан мэргэжилтэн /Улаанбаатар/

2

тийм

40

Боловсролын ерөнхий газар

Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурах бичгийн түрээсийн үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн

5

тийм

41

Боловсролын ерөнхий газар

Сургуулийн өмнөх боловсролын салбарын эрх зүйн зохицуулалт, мэдээллийн сан, дотоод асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

3

тийм

42

Боловсролын ерөнхий газар

Байгууллагын төлөвлөлт, тайлагнал, дотоод ажил хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

3

тийм

43

Боловсролын ерөнхий газар

Лавлагааны сан хариуцсан мэргэжилтэн

3

тийм

44

Боловсролын ерөнхий газар

Мэдээллийн технологи, цахим шилжилт, мэдээллийн аюулгүй байдал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

1

тийм

45

Боловсролын ерөнхий газар

Ерөнхий боловсролын салбарын статистик, тоон мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн

2

тийм

46

Боловсролын ерөнхий газар

Дээд боловсролын салбарын статистик, тоон мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн

1

тийм

47

Боловсролын ерөнхий газар

Амьдралын орчноос суралцах боловсролын баталгаажуулалт хариуцсан мэргэжилтэн

3

тийм

48

Боловсролын ерөнхий газар

Насан туршдаа суралцахуйн салбар дундын түншлэл хариуцсан мэргэжилтэн

3

тийм

49

Боловсролын ерөнхий газар

Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага, удирдах ажилтны хөгжил, менежмент хариуцсан мэргэжилтэн

1

тийм

50

Боловсролын ерөнхий газар

Дээд боловсролын сургалтын хөтөлбөрийн үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн

6

тийм

51

Боловсролын ерөнхий газар

Мэргэжлийн боловсролын сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилт, үнэлгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

3

тийм

52

Боловсролын ерөнхий газар

Мэргэжлийн болон дээд боловсролын сургалтын орчин, хэрэглэгдэхүүн хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

1

тийм

53

Боловсролын ерөнхий газар

Ерөнхий боловсролын суралцахуйн орчин, хэрэглэгдэхүүний хөгжүүлэлт хариуцсан мэргэжилтэн

2

тийм

54

Боловсролын ерөнхий газар

Багшийн үнэлгээний хэрэгжилт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

2

тийм

55

Боловсролын ерөнхий газар

Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний эцэг эхийн оролцоо, хяналт хариуцсан мэргэжилтэн

1

тийм

56

Боловсролын ерөнхий газар

Мэргэжлийн болон дээд боловсролын байгууллагад суралцаж буй оюутны хөгжил, төлөвшил хариуцсан мэргэжилтэн

3

тийм

57

Боловсролын ерөнхий газар

Суралцагчийн төлөвшил, хамгааллын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

3

тийм

58

Боловсролын ерөнхий газар

Сургалтын байгууллагын орчны аюулгүй байдлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

5

тийм

59

Боловсролын ерөнхий газар

Насан туршдаа суралцахуйн бодлогын судалгаа, төлөвлөлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

2

тийм

60

Боловсролын ерөнхий газар

Боловсролын сургалтын байгууллагын хөрөнгө оруулалтын барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл, хяналт, санхүүжилт, судалгаа хариуцсан мэргэжилтэн

1

тийм

61

Боловсролын ерөнхий газар

Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний бодлогын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн

1

тийм

62

Боловсролын ерөнхий газар

Хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт, тайлан мэдээ хариуцсан мэргэжилтэн

1

тийм

63

Боловсролын ерөнхий газар

Мэргэжлийн боловсролын салбарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ, санхүүгийн тайлагнал хариуцсан мэргэжилтэн

1

тийм

64

Боловсролын ерөнхий газар

Сургуулийн өмнөх боловсролын төсвийн хэрэгжилт, зохицуулалт, санхүүжилт хариуцсан мэргэжилтэн

1

тийм

65

Боловсролын ерөнхий газар

Ерөнхий боловсролын салбарын төсвийн хэрэгжилт, зохицуулалт, санхүүжилт хариуцсан мэргэжилтэн

2

тийм

66

Боловсролын ерөнхий газар

Хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний хүнсний хангамж, хүний нөөцийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

1

тийм

67

Боловсролын ерөнхий газар

Их засвар, гадаадын зээл тусламжийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжиж буй төсөл, арга хэмжээний мэдээ тайлангийн нэгтгэл, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн

1

тийм

68

Боловсролын ерөнхий газар

Хүний нөөцийн асуудал, шагнал урамшуулал хариуцсан мэргэжилтэн

5

тийм

69

Боловсролын ерөнхий газар

Хүний нөөцийн бодлого, төлөвлөлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

3

тийм

70

Баян-Өлгий Өлгий дахь Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв

Баян-Өлгий аймаг дахь Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн захирал

1

тийм

71

Говь-Алтай Есөнбулаг дахь Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төв

Говь-Алтай аймаг дахь Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн захирал

1

тийм

72

Завхан Тосонцэнгэл Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төв

Завхан аймгийн Тосонцэнгэл суман дахь Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн захирал

2

тийм

73

Улаанбаатар Монгол-Солонгосын политехник коллеж

Монгол-Солонгосын Политехник коллежийн захирал

4

тийм

74

Өмнөговь аймаг дахь Политехник коллеж

Өмнөговь аймаг дахь Политехник коллежийн захирал

2

тийм

75

Төв Заамар сум дахь Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төв

Төв аймгийн Заамар суман дахь Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв

1

тийм

76

Дорнод аймаг дахь Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төв

Дорнод аймаг дахь Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн захирал

1

тийм

77

Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр суман дахь Мэргэжлийн сургалт, Үйлдвэрлэлийн төв

Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр суман дахь Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн захирал

1

тийм

78

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын лаборатори 119 дүгээр сургууль

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын лаборатори 119 дүгээр сургууль

1

тийм

79

Дундговь аймгийн ерөнхий боловсролын лаборатори Эрдмийн далай цогцолбор сургууль

Дундговь аймгийн ерөнхий боловсролын лаборатори Эрдмийн далай цогцолбор сургуулийн захирал

1

тийм

80

Хэнтий аймгийн Батноров сумын Бэрх тосгоны ерөнхий боловсролын сургууль

Хэнтий аймгийн Батноров сумын Бэрх тосгоны ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал

0

үгүй

81

Дорноговь аймгийн Сайншанд сумын ерөнхий боловсролын лаборатори 2 дугаар сургууль

Дорноговь аймгийн Сайншанд сумын ерөнхий боловсролын лаборатори хоёрдугаар сургуулийн захирал

1

үгүй

82

Булган аймгийн Хишиг-Өндөр сумын Ерөнхий боловсролын лаборатори сургууль

Булган аймгийн Хишиг-Өндөр сумын Ерөнхий боловсролын лаборатори сургуулийн захирал

0

үгүй

83

Сэлэнгэ аймгийн ерөнхий боловсролын лаборатори 4 дүгээр сургууль

Сэлэнгэ аймгийн ерөнхий боловсролын лаборатори 4 дүгээр сургуулийн захирал

0

үгүй

84

Баянзүрх дүүргийн Нийслэлийн ерөнхий боловсролын лаборатори 14 дүгээр сургууль

Баянзүрх дүүргийн Нийслэлийн ерөнхий боловсролын лаборатори 14 дүгээр сургуулийн захирал

3

тийм

85

Хэнтий аймаг дахь Политехник коллеж

Хэнтий аймаг дахь Политехник коллежийн захиарал

0

үгүй

86

Дархан-Уул аймаг дахь Дархан-Өргөө политехник коллеж

Дархан-Уул аймаг дахь Дархан-Өргөө политехник коллежийн захирал

1

тийм

87

Орхон Баян-Өндөр дахь Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төв

Орхон Баян-Өндөр дахь Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн захирал

1

үгүй

88

Орхон аймаг дах ХАА-н Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төв

Орхон аймаг дах ХАА-н Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн захирал

3

тийм

89

Булган аймаг дахь Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв

Булган аймаг дахь Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн захирал

 

2

тийм

90

Архангай аймгийн ерөнхий боловсролын лаборатори 1-р сургууль

Архангай аймгийн ерөнхий боловсролын лаборатори 1-р сургуулийн захирал

2

тийм

91

Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын Ерөнхий боловсролын Хан-Уул цогцолбор сургууль

Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын Ерөнхий боловсролын Хан-Уул цогцолбор сургуулийн захирал

2

тийм

92

Өмнөговь аймгийн Даланзадгад сум ерөнхий боловсролын лаборатори нэгдүгээр сургууль

Өмнөговь аймгийн Даланзадгад сум ерөнхий боловсролын лаборатори нэгдүгээр сургуулийн захирал

2

тийм

93

Нийслэлийн Ерөнхий боловсролын лаборатори 151 дүгээр сургууль

Нийслэлийн Ерөнхий боловсролын лаборатори 151 дүгээр сургуулийн захирал

1

тийм

94

Баянгол дүүргийн Нийслэлийн ерөнхий боловсролын лаборатори 93 дугаар сургууль

Баянгол дүүргийн Нийслэлийн ерөнхий боловсролын лаборатори 93 дугаар сургуулийн

2

тийм

95

Баянгол дүүргийн Баянгол дүүргийн 70 дугаар тусгай дунд сургууль

Баянгол дүүргийн Баянгол дүүргийн 70 дугаар тусгай дунд сургуулийн захирал

2

тийм

96

Булган аймгийн Булган сумын Ерөнхий боловсролын лаборатори Эрдмийн өргөө цогцолбор сургууль

Булган аймгийн Булган сумын Ерөнхий боловсролын лаборатори Эрдмийн өргөө цогцолбор сургуулийн захирал

1

тийм

97

Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумын ерөнхий боловсролын лаборатори 1 дүгээр сургууль

Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумын ерөнхий боловсролын лаборатори 1 дүгээр сургуулийн

2

тийм

98

Боловсролын судалгааны үндэсний хүрээлэн

Боловсролын судалгааны үндэсний хүрээлэнгийн захирал

1

тийм

99

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын лаборатори 23 дугаар сургууль

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын лаборатори 23 дугаар сургуулийн захирал

2

тийм

100

Баянгол дүүргийн Нийслэлийн ерөнхий боловсролын Шинэ эхлэл сургууль

Баянгол дүүргийн Нийслэлийн ерөнхий боловсролын Шинэ эхлэл сургуулийн захирал

1

тийм

101

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын лаборатори 20 дугаар сургууль

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын лаборатори 20 дугаар сургууль

2

-

102

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын лаборатори 141 дүгээр сургууль

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын лаборатори 141 дүгээр сургуулийн захирал

1

-

103

Боловсрол, шинжлэх ухааны яам

Цахим бодлого, статистикийн хэлтсийн дарга

2

тийм

104

Боловсрол, шинжлэх ухааны яам

Тэгш хамран сургалтын бодлогын удирдлага, зохицуулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

6

тийм

105

Боловсрол, шинжлэх ухааны яам

Сургалтын байгууллагын хөгжил, хүний нөөцийн бодлогын удирдлага, зохицуулалт хариуцсан шинжээч

0

үгүй

106

Боловсрол, шинжлэх ухааны яам

Сургалтын хөтөлбөр үнэлгээний бодлогын удирдлага, зохицуулалт, тайлагналт хариуцсан ахлах шинжээч

1

тийм

107

Боловсрол, шинжлэх ухааны яам

Жендер, төрийн бус байгууллагын хамтын ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн

3

тийм

108

Боловсрол, шинжлэх ухааны яам

Цахим сүлжээ, тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн

1

тийм

109

Боловсрол, шинжлэх ухааны яам

Оюутны хөгжил, насан туршийн сургалтын бодлогын удирдлага, зохицуулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

2

тийм

110

Боловсрол, шинжлэх ухааны яам

Салбарын цахим дэд бүтэц, мэдээллийн аюулгүй байдлын бодлого, төлөвлөлт, технологийн нэвтрүүлэлт хариуцсан шинжээч

2

тийм

111

Боловсрол, шинжлэх ухааны яам

Сургалтын байгууллагын хөгжил, салбарын хүний нөөцийн бодлого хариуцсан шинжээч

1

тийм

112

Боловсрол, шинжлэх ухааны яам

Сургалтын хөтөлбөр, агуулга, орчин, хэрэглэгдэхүүн хариуцсан шинжээч

0

үгүй

113

Боловсрол, шинжлэх ухааны яам

Сургалтын хөтөлбөр, үнэлгээ, хүний нөөцийн бодлогын удирдлага, зохицуулалт, тайлагналт хариуцсан шинжээч

1

тийм

114

Боловсрол, шинжлэх ухааны яам

Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын зөвшөөрөл, чанарын үнэлгээ хариуцсан шинжээч

3

тийм

115

Боловсрол, шинжлэх ухааны яам

Суралцагчийн хөгжил, хамгаалал, насан туршийн суралцахуйн бодлого, төлөвлөлт, хариуцсан шинжээч

1

тийм

116

Боловсрол, шинжлэх ухааны яам

Яамны санхүүгийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн бөгөөд ахлах нягтлан бодогч

2

тийм

117

Боловсрол, шинжлэх ухааны яам

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн төсвийн багцын санхүүжилт, тайлагналт, бүртгэл хариуцсан ахлах шинжээч бөгөөд төсвийн ерөнхий нягтлан бодогч

1

тийм

118

Боловсрол, шинжлэх ухааны яам

Тэтгэлэгт хөтөлбөр хариуцсан ахлах шинжээч

1

тийм

119

Боловсрол, шинжлэх ухааны яам

Мэргэжлийн болон техникийн боловсрол, шинжлэх ухаан, технологи, инновацийн салбарын статистикийн бодлого, төлөвлөлт, өгөгдлийн шинжилгээ, мэдээллийн сангийн зохицуулалт хариуцсан шинжээч

1

тийм

120

Боловсрол, шинжлэх ухааны яам

Сургалтын хөтөлбөр, агуулга, орчин, хэрэглэгдэхүүн хариуцсан шинжээч

0

үгүй

121

Боловсрол, шинжлэх ухааны яам

Төсөл хөтөлбөрийн хяналт шинжилгээ, үнэлгээ нэгдсэн тайлагналт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

2

тийм

122

Боловсрол, шинжлэх ухааны яам

Төсөл, хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн

0

үгүй

123

Боловсрол, шинжлэх ухааны яам

Яамны болон шинжлэх ухааны эрх зүйн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

1

тийм

124

Боловсрол, шинжлэх ухааны яам

Тэгш хамран сургалт, хүүхдийн хөгжил хамгаалал, сургалтын орчны бодлогын удирдлага, зохицуулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

1

тийм

125

Боловсрол, шинжлэх ухааны яам

Сургуулийн өмнөх сургалтын байгууллага, шинжлэх ухааны салбарын хөрөнгө оруулалтын бодлого, төлөвлөлт, зохицуулалт, худалдан авах ажиллагаа хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

1

тийм

126

Боловсрол, шинжлэх ухааны яам

Мэргэжлийн болон дээд боловсрол, харьяа байгууллагын хөрөнгө оруулалтын бодлого, төлөвлөлт, зохицуулалт, худалдан авах ажиллагаа хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

1

тийм

127

Боловсрол, шинжлэх ухааны яам

Гадаадаас болон гадаадад суралцах оюутны бодлогын зохицуулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

1

тийм

128

Боловсрол, шинжлэх ухааны яам

Төрийн сангийн төлбөр тооцоо, төсвийн гүйцэтгэл хариуцсан мэргэжилтэн

3

тийм

129

Боловсрол, шинжлэх ухааны яам

Бичиг хэргийн асуудал хариуцсан ахлах зохион байгуулагч

1

тийм

130

Боловсрол, шинжлэх ухааны яам

Сургалтын хөтөлбөр, үнэлгээний бодлогын удирдлага, зохицуулалт, тайлагналт хариуцсан ахлах шинжээч

1

тийм

131

Боловсрол, шинжлэх ухааны яам

Сургалтын хөтөлбөр, үнэлгээний бодлогын удирдлага, зохицуулалт, тайлагналт хариуцсан ахлах шинжээч

1

тийм

132

Боловсрол, шинжлэх ухааны яам

Сургалтын байгууллагын хөгжил, чанарын баталгаажуулалтын удирдлага, зохицуулалт, тайлагналт хариуцсан ахлах шинжээч

1

тийм

133

Боловсрол, шинжлэх ухааны яам

Сургуулийн өмнөх болон ерөнхий боловсролын эрх зүйн асуудал, мэдээллийн сан, тайлагнал хариуцсан ахлах шинжээч

1

тийм

134

Боловсрол, шинжлэх ухааны яам

Салбарын төсөв, хөрөнгө оруулалтын нэгдсэн бодлого, зохицуулалт, төлөвлөлтийн нэгтгэл хариуцсан ахлах шинжээч

1

тийм

135

Боловсрол, шинжлэх ухааны яам

Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт, зохицуулалт, нэгдсэн мэдээллийн сан, тайлагналт хариуцсан ахлах шинжээч

1

тийм

136

Боловсрол, шинжлэх ухааны яам

Ерөнхий боловсролын болон дээд боловсрол, харьяа байгууллагын хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, нэгдсэн тайлагналт хариуцсан ахлах шинжээч

1

тийм

137

Боловсрол, шинжлэх ухааны яам

Суралцагчийн хөгжил, хамгаалал, тэгш хамруулах боловсрол, насан туршийн суралцахуйн бодлого, төлөвлөлт, хариуцсан шинжээч

2

үгүй

138

Боловсрол, шинжлэх ухааны яам

Салбарын хүний нөөцийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт хариуцсан шинээч

1

тийм

139

Боловсрол, шинжлэх ухааны яам

Сургалтын байгууллагын хөгжил, орчин, хэрэглэгдэхүүний бодлого, төлөвлөлт хариуцсан шинжээч

1

тийм

140

Боловсрол, шинжлэх ухааны яам

Мэргэжлийн болон техникийн, дээд боловсрол, шинжлэх ухаан, инноваци технологийн салбарын статистикийн бодлого, төлөвлөлт, шинжилгээ, мэдээллийн сангийн зохицуулалт хариуцсан шинжээч

1

тийм

141

Боловсрол, шинжлэх ухааны яам

Салбарын түншлэл, өндөр технологи, инновацийн хөгжүүлэлт, гарааны компанийн бодлого, зохицуулалт, хэрэгжилт хариуцсан шинжээч

1

тийм

143

Боловсрол, шинжлэх ухааны яам

Суралцагчийн хөгжил, төлөвшил, хамгааллын бодлогын удирдлага, зохицуулалт хариуцсан шинжээч

1

тийм

144

Боловсрол, шинжлэх ухааны яам

Сургалтын байгууллагын хөгжил, хүний нөөцийн бодлогын удирдлагын удирдлага, зохицуулалт хариуцсан шинжээч

1

тийм

145

Боловсрол, шинжлэх ухааны яам

Суралцагчийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний бодлогын удирдлага, зохицуулалт, тайлагналт, шим тэжээлийн асуудал хариуцсан шинжээч

1

тийм

146

Боловсрол, шинжлэх ухааны яам

Суралцагчийн хөгжил, хамгаалал, насан туршийн суралцахуйн бодлогын удирдлага, зохицуулалт хариуцсан шинжээч

1

тийм

147

Боловсрол, шинжлэх ухааны яам

Мэргэжлийн боловсролын салбарын хүний нөөцийн бодлогын удирдлага, зохицуулалт хариуцсан шинжээч

2

тийм

148

Боловсрол, шинжлэх ухааны яам

Харьяа байгууллагын удирдлагын асуудал хариуцсан шинжээч

2

тийм

149

Боловсрол, шинжлэх ухааны яам

Ерөнхий боловсролын салбарын төсөв, санхүүгийн бодлого, төлөвлөлт, эдийн засгийн шинжилгээ хариуцсан шинжээч

1

тийм

150

Боловсрол, шинжлэх ухааны яам

Сургуулийн өмнөх боловсрол, боловсролын удирдлагын байгууллагын төсөв, санхүүгийн бодлого, төлөвлөлт, эдийн засгийн шинжилгээ хариуцсан шинжээч

1

тийм

151

Боловсрол, шинжлэх ухааны яам

Мэргэжлийн болон дээд боловсрол, шинжлэх ухааны салбарын төсөв, санхүүгийн бодлого, төлөвлөлт, эдийн засгийн шинжилгээ хариуцсан шинжээч

1

тийм

152

Боловсрол, шинжлэх ухааны яам

Газар зүйн мэдээллийн системд суурилсан хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт, хөгжүүлэлт, зохицуулалт хариуцсан шинжээч

1

тийм

153

Боловсрол, шинжлэх ухааны яам

Сургуулийн өмнөх болон ерөнхий боловсрол, шинжлэх ухааны салбарын гадаад харилцаа, хамтын ажиллагаа, төлөвлөлт, тайлагналт хариуцсан шинжээч

1

тийм

154

Боловсрол, шинжлэх ухааны яам

Дотоод аудитор, санхүүгийн хяналт хариуцсан шинжээч

1

тийм

155

Боловсрол, шинжлэх ухааны яам

Дотоод аудитор, санхүүгийн хяналт хариуцсан шинжээч

1

тийм