card

Тусгай хэрэгцээт боловсрол

ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРТ ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭНИЙ СУРЧ БОЛОВСРОХ НӨХЦӨЛИЙГ ХАНГАХ ТУХАЙ

ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРТ ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭНИЙ СУРЧ БОЛОВСРОХ НӨХЦӨЛИЙГ ХАНГАХ ТУХАЙ

“Дээд боловсролын салбарт хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний сурч боловсрох нөхцөлийг хангах тухай”

Дэлгэрэнгүй
ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЙД, БОЛОВСРОЛ СОЁЛ ШИНЖЛЭХ УХААН СПОРТЫН САЙД, ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙДЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ

ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЙД, БОЛОВСРОЛ СОЁЛ ШИНЖЛЭХ УХААН СПОРТЫН САЙД, ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙДЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ

“Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрх, оролцоо, хөгжлийг дэмжих үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө” батлах тухай Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайд, Эрүүл мэндийн сайдын хамтарсан тушаал

Дэлгэрэнгүй
ҮЛГЭРЧИЛСЭН ЗАГВАР, АРГАЧЛАЛ БАТЛАХ ТУХАЙ

ҮЛГЭРЧИЛСЭН ЗАГВАР, АРГАЧЛАЛ БАТЛАХ ТУХАЙ

“Ганцаарчилсан сургалтын төлөвлөгөө, боловсруулах аргачлал” БСШУСС-ын 2018.03.29 А/155 Тушаал

Дэлгэрэнгүй