card

Тусгай хэрэгцээт боловсрол

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг сургуулийн өмнөх боловсролын үйлчилгээнд хамруулах журам

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг сургуулийн өмнөх боловсролын үйлчилгээнд хамруулах журам

Монгол УЛСЫН Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг, Боловсролын тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.4 дэх заалт, Сургуулийн өмнөх боловсролын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.3 дахь хэсэг, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хуний эрхийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.3.1 дэх заалт, Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны уйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2.3 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь

Дэлгэрэнгүй
БҮХ ШАТНЫ СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГАД ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ СУРАЛЦАГЧИЙН ОНЦЛОГТ ТОХИРОХ ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН, СУРГАЛТЫН ОРЧНЫГ БҮРДҮҮЛЭХ ЖУРАМ

БҮХ ШАТНЫ СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГАД ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ СУРАЛЦАГЧИЙН ОНЦЛОГТ ТОХИРОХ ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН, СУРГАЛТЫН ОРЧНЫГ БҮРДҮҮЛЭХ ЖУРАМ

Бүх шатны сургалтын байгууллагад хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчийн онцлогт тохирох хэрэглэгдэхүүн, сургалтын орчныг бүрдүүлэх журам БШУ-ны сайдын 2020.12.11 А/184

Дэлгэрэнгүй
Сургалтын төлөвлөгөө шинэчлэн батлах тухай

Сургалтын төлөвлөгөө шинэчлэн батлах тухай

“Сургалтын төлөвлөгөө шинэчлэн батлах тухай” БШУ-ны сайдын 2020 08.25 А/37 тушаал

Дэлгэрэнгүй
 “ЦЭЦЭРЛЭГ, ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬД ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ  ХҮҮХЭДТЭЙ АЖИЛЛАЖ БУЙ БАГШ, ТУСЛАХ БАГШИД НЭМЭГДЭЛ ХӨЛС ОЛГОХ ЗААВАР”

“ЦЭЦЭРЛЭГ, ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬД ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮҮХЭДТЭЙ АЖИЛЛАЖ БУЙ БАГШ, ТУСЛАХ БАГШИД НЭМЭГДЭЛ ХӨЛС ОЛГОХ ЗААВАР”

“Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургуульд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй ажиллаж буй багш, туслах багшид нэмэгдэл хөлс олгох заавар” БСШУСС-ын 2020.06.25 А/296

Дэлгэрэнгүй
“ТУСГАЙ СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ЗАРДАЛ ТООЦОХ, ЗАРИМ АЛБАН ТУШААЛТАНД НЭМЭГДЭЛ ХӨЛС ОЛГОХ ЖУРАМ”-Д НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

“ТУСГАЙ СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ЗАРДАЛ ТООЦОХ, ЗАРИМ АЛБАН ТУШААЛТАНД НЭМЭГДЭЛ ХӨЛС ОЛГОХ ЖУРАМ”-Д НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

“Тусгай сургалтын байгууллагын зардал тооцох, зарим албан тушаалтанд нэмэгдэл хөлс олгох журам”-д нэмэлт оруулах тухай ЗГ-ын 2020.06.01 208-р тогтоол

Дэлгэрэнгүй
“ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН ХҮҮХДИЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ТАНХИМЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД БАРИМТЛАХ ЧИГЛЭЛ”

“ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН ХҮҮХДИЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ТАНХИМЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД БАРИМТЛАХ ЧИГЛЭЛ”

“ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН ХҮҮХДИЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ТАНХИМЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД БАРИМТЛАХ ЧИГЛЭЛ” БСШУСС-ын 2020.05.21 А/249 Тушаал

Дэлгэрэнгүй
“ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГИЙН СЭРГЭЭН ЗАСАЛЧ БАГШИЙН АЛБАН ТУШААЛЫН ҮЛГЭРЧИЛСЭН ТОДОРХОЙЛОЛТ” 5-Р ХАВСРАЛТААР

“ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГИЙН СЭРГЭЭН ЗАСАЛЧ БАГШИЙН АЛБАН ТУШААЛЫН ҮЛГЭРЧИЛСЭН ТОДОРХОЙЛОЛТ” 5-Р ХАВСРАЛТААР

“ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГИЙН СЭРГЭЭН ЗАСАЛЧ БАГШИЙН АЛБАН ТУШААЛЫН ҮЛГЭРЧИЛСЭН ТОДОРХОЙЛОЛТ” 5-Р ХАВСРАЛТААР БСШУСС-ын 2019.07.05 А/430

Дэлгэрэнгүй
“Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг ерөнхий боловсролын сургуульд тэгш хамран сургах журам”, “Хүүхдийн хөгжлийг дэмжих танхим”

“Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг ерөнхий боловсролын сургуульд тэгш хамран сургах журам”, “Хүүхдийн хөгжлийг дэмжих танхим”

“Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг ерөнхий боловсролын сургуульд тэгш хамран сургах журам”, “Хүүхдийг хөгжлийг дэмжих танхим” БСШУСС-ын 2019.05.14 А/292 тушаал

Дэлгэрэнгүй
ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРТ ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭНИЙ СУРЧ БОЛОВСРОХ НӨХЦӨЛИЙГ ХАНГАХ ТУХАЙ

ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРТ ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭНИЙ СУРЧ БОЛОВСРОХ НӨХЦӨЛИЙГ ХАНГАХ ТУХАЙ

“Дээд боловсролын салбарт хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний сурч боловсрох нөхцөлийг хангах тухай”

Дэлгэрэнгүй
ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЙД, БОЛОВСРОЛ СОЁЛ ШИНЖЛЭХ УХААН СПОРТЫН САЙД, ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙДЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ

ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЙД, БОЛОВСРОЛ СОЁЛ ШИНЖЛЭХ УХААН СПОРТЫН САЙД, ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙДЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ

“Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрх, оролцоо, хөгжлийг дэмжих үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө” батлах тухай Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайд, Эрүүл мэндийн сайдын хамтарсан тушаал

Дэлгэрэнгүй
ҮЛГЭРЧИЛСЭН ЗАГВАР, АРГАЧЛАЛ БАТЛАХ ТУХАЙ

ҮЛГЭРЧИЛСЭН ЗАГВАР, АРГАЧЛАЛ БАТЛАХ ТУХАЙ

“Ганцаарчилсан сургалтын төлөвлөгөө, боловсруулах аргачлал” БСШУСС-ын 2018.03.29 А/155 Тушаал

Дэлгэрэнгүй