ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ ЗАР

A- A A+
ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ ЗАР

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ ЗАР

 

Төрийн албаны зөвлөлийн 2023 оны 25 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн албаны шалгалт өгөх болзол болон шатлан дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах журам”-ын 4 дүгээр зүйлийн 4.2-т заасны дагуу төрийн өөр байгууллага, нэгж хооронд шилжин ажиллахыг хүссэн төрийн холбогдох бусад байгууллагад ажиллаж байгаа төрийн жинхэнэ албан хаагчдыг дараах албан тушаалд холбогдох материалаа цахим шуудангаар ирүүлэхийг урьж байна.

Тавигдах болзол, шаардлага:

 • төрийн жинхэнэ албан тушаалд зохих ёсоор томилогдсон байх;
 • зарлагдсан албан тушаалтай адил төрөл болон адил ангилалд ажилладаг байх;
 • зарлагдсан албан тушаалын тодорхойлолтод заасан тусгай шаардлагыг хангасан байх.

Бүрдүүлэх материал:

 • Хүсэлт
 • Төрийн албан хаагчийн анкет;
 • Иргэний үнэмлэхийн хуулбар;
 • Боловсролын түвшнийг тодорхойлсон баримт бичиг /диплом/, хэрэв гадаад улсад их, дээд сургууль төгссөн бол боловсролын баримт бичгийн баталгаат орчуулгыг хавсаргах;
 • Мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдсаныг гэрчлэх баримт бичиг;
 • Нийгмийн даатгалын дэвтэр /Хөдөлмөрийн дэвтэр/-ийн хуулбар, цахим лавлагаа;
 • Албан тушаалд томилогдсон, чөлөөлөгдсөн тушаал, шийдвэрийн хуулбар;
 • Төрийн жинхэнэ албаны тангараг өргөсөн “Тангаргийн хуудас” хуулбар;
 • Сүүлийн гурван жилийн төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшнийг үнэлсэн илтгэх хуудас, төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний үнэлгээ;
 • Цэргийн жинхэнэ алба хаах үүрэг хүлээсэн иргэний хувьд цэргийн үүрэгтний үнэмлэх;
 • Сахилгын шийтгэлтэй эсэх тодорхойлолт
 • Иргэний эрүүгийн хариуцлага хүлээж байсан эсэх тухай тодорхойлолт /e-mongolia–аас татан авах/.

Материал хүлээн авах:

БШУЯ-ны вэб хуудас 2024 оны 04 сарын 15-наас 04 сарын 17-ны өдрүүдэд ажиллаагүй тул  хугацааг 2023 оны 04 сарын 23-ны өдрийн 11 цаг хүртэл сунгав.

 • Хугацаа: 2024 оны 04 сарын 19-ний өдрийн 11:00 цаг хүртэл
 • Хүлээн авах хаяг: odonchimeg@mecs.gov.mn цахим шуудангаар
 • Холбоо барих утас: 51-266131

БШУЯ-ны Төрийн захиргааны удирдлагын газар

 

Шилжүүлэх, сэлгэн ажиллуулах ажлын байрны жагсаалт

Албан тушаал

Албан тушаалын

Албан тушаалын тодорхойлолтод заасан тусгай шаардлага

Төрөл

Ангилал, зэрэглэл

Боловсрол

Мэргэжил

Мэргэшил

Туршлага

3.

Говь-Алтай аймгийн Боловсрол, шинжлэх ухааны газрын дарга

Удирдах

Ахлах түшмэл

ТЗ-04

Магистр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй

Боловсрол /011/

 

 • Төрийн албан хаагчийн дунд хугацааны сургалтад хамрагдаж, төгссөн байх;
 • Төрийн болон боловсролын удирдлага, төлөвлөлт, сургалтын агуулга, арга зүй, үнэлгээ, нийгмийн ажил, сэтгэл зүйн аль нэг чиглэлээр сургалтад хамрагдаж, төгссөн байх;

Төрийн албанд 6-аас доошгүй жил, үүнээс дэс түшмэлийн албан тушаалд 3-аас доошгүй жил ажилласан байх

4.

Дархан-Уул аймгийн Боловсрол, шинжлэх ухааны газрын дарга

Удирдах

Ахлах түшмэл

ТЗ-04

Магистр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй

Боловсрол /011/

5.

Хөвсгөл аймгийн Боловсрол, шинжлэх ухааны газрын дарга

Удирдах

Ахлах түшмэл

ТЗ-04

Магистр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй

Боловсрол /011/