card

“Төрийн өмчийн дээд боловсролын сургалтын байгууллагуудын дундын Удирдах зөвлөлийн дүрэм”-ын төсөлд санал авч байна.

“Төрийн өмчийн дээд боловсролын сургалтын байгууллагуудын дундын Удирдах зөвлөлийн дүрэм”-ын төсөлд санал авч байна.

Улсын Их Хурлаар 2023 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдөр шинэчлэн батлагдсан Дээд боловсролын тухай хуулийн 26.6-д төрийн өмчийн дээд боловсролын сургалтын байгууллага дундын Удирдах зөвлөл байгуулж болно гэж тусгагдсан бөгөөд хуулийн 26.7-д дундын Удирдах зөвлөл байгуулах тохиолдолд зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, дүрмийг Засгийн газар батална гэсний дагуу “Төрийн өмчийн дээд боловсролын сургалтын байгууллагуудын дундын Удирдах зөвлөлийн дүрэм”-ийн төслийг боловсруулсан. Та бүхэн дүрмийн төсөлтэй танилцан саналаа oyunbilegoirov@mecs.gov.mn хаягаар ирүүлнэ ү

Дэлгэрэнгүй
“Төрийн өмчийн зарим их, дээд сургуулийн төсвийн шууд захирагчийг сонгон шалгаруулах нийтлэг журам”-ын төсөлд санал авч байна.

“Төрийн өмчийн зарим их, дээд сургуулийн төсвийн шууд захирагчийг сонгон шалгаруулах нийтлэг журам”-ын төсөлд санал авч байна.

Төрийн өмчийн зарим их, дээд сургуулийн төсвийн шууд захирагчийг сонгон шалгаруулах нийтлэг журам”-ын”-ыг шинэчлэн боловсруулж Захиргааны ерөнхий хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1 дэх заасны дагуу олон нийтээс санал авч байна. Та бүхэн журмын төсөлтэй танилцан саналаа batselem@mecs.gov.mn хаягаар ирүүлнэ үү.

Дэлгэрэнгүй

"МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОН ТЕХНИКИЙН БОЛОВСРОЛ СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН НЭГ СУРАЛЦАГЧИД НОГДОХ ХУВЬСАХ ЗАРДЛЫН ДУНДАЖ НОРМАТИВ БАТЛАХ ТУХАЙ ЖУРАМ"-ЫН ТӨСЛИЙН САНАЛ АВЧ БАЙНА

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 30.1, 9.3 дахь хэсэг, Боловсролын ерөнхий хуулийн 24.1.5, 37.2.5, 38.2-т заасныг тус тус үндэслэн “Мэргэжлийн болон техникийн боловсрол сургалтын байгууллагын нэг суралцагчид ногдох хувьсах зардлын дундаж норматив батлах тухай” Засгийн газрын тогтоолын төслийг боловсрууллаа.

Дэлгэрэнгүй
Тэргүүлэх болон эрэлттэй мэргэжлийн чиглэл (хөтөлбөр)-ийг тодорхойлох аргачлал боловсруулах, тэргүүлэх болон эрэлттэй хөтөлбөрийг тодорхойлох зөвлөх үйлчилгээний санал авах тухай

Тэргүүлэх болон эрэлттэй мэргэжлийн чиглэл (хөтөлбөр)-ийг тодорхойлох аргачлал боловсруулах, тэргүүлэх болон эрэлттэй хөтөлбөрийг тодорхойлох зөвлөх үйлчилгээний санал авах тухай

Тэргүүлэх болон эрэлттэй мэргэжлийн чиглэл (хөтөлбөр)-ийг тодорхойлох аргачлал боловсруулах, тэргүүлэх болон эрэлттэй хөтөлбөрийг тодорхойлох зөвлөх үйлчилгээний санал авах тухай

Дэлгэрэнгүй

"СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ХУУЛБАРЛАЛТЫГ ШАЛГАХ ЖУРАМ"-ЫН ТӨСЛИЙН САНАЛ АВЧ БАЙНА

Журмын төсөлтэй танилцан саналаа battsetseg@mecs.gov.mn хаягаар ирүүлнэ үү.

Дэлгэрэнгүй

"ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛУУЛАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДҮРЭМ "-ЫН ТӨСЛИЙН САНАЛ АВЧ БАЙНА

Журмын төсөлтэй танилцан саналаа battsetseg@mecs.gov.mn хаягаар ирүүлнэ үү.

Дэлгэрэнгүй
 МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОН ТЕХНИКИЙН БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ЭЛСЭЛТ, ТӨГСӨЛТ, ЭЛСЭЛТИЙН ЖУРАМ, ХЯНАЛТЫН  ТООГ ТОГТООХ АРГАЧЛАЛЫН ТӨСӨЛ

МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОН ТЕХНИКИЙН БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ЭЛСЭЛТ, ТӨГСӨЛТ, ЭЛСЭЛТИЙН ЖУРАМ, ХЯНАЛТЫН ТООГ ТОГТООХ АРГАЧЛАЛЫН ТӨСӨЛ

Боловсролын ерөнхий хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.1.22, Мэргэжлийн болон техникийн боловсрол, сургалтын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1.2-т заасны дагуу “Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын байгууллагын элсэлт, төгсөлт, элсэлтийн хяналтын тоог тогтоох аргачлал батлах тухай журам”-ын төслийг боловсруулан Захиргааны ерөнхий хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1 дэх заасны дагуу санал авч байна. Журмын төсөлтэй танилцан саналаа otgonmyagmar@mecs.gov.mn хаягаар ирүүлнэ үү.

Дэлгэрэнгүй

"ЭНДАУМЕНТЫН САНГИЙН НИЙТЛЭГ ЖУРАМ"-ЫН ТӨСЛИЙН САНАЛ АВЧ БАЙНА

Энэхүү нийтлэг журам нь дээд боловсролын сургалтын байгууллага (цаашид “Сургууль” гэх)-ыг хөгжүүлэх хандивын хөрөнгөнд суурилсан сан (цаашид “Эндаументын сан” гэх)-г байгуулах, тус сангийн хөрөнгийг бүрдүүлэх, өсгөх, сангийн хөрөнгө, орлогыг зарцуулах, тайлагнах, хяналт тавихтай холбоотой харилцааг зохицуулна.Журмын төсөлтэй танилцан саналаа battsetseg@mecs.gov.mn хаягаар ирүүлнэ үү.

Дэлгэрэнгүй

"ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН ЗЭРГИЙН ДИПЛОМ ОЛГОХ, БАТАЛГААЖУУЛАХ ЖУРАМ"-ЫН ТӨСЛИЙН САНАЛ АВЧ БАЙНА

“Дээд боловсролын зэргийн диплом олгох, баталгаажуулах журам”-ын төслийг боловсруулан Захиргааны ерөнхий хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1 дэх заасны дагуу санал авч байна. Журмын төсөлтэй танилцан саналаа choisuren@mecs.gov.mn хаягаар ирүүлнэ үү.

Дэлгэрэнгүй

" БОЛОВСРОЛЫН ЦАХИМ МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМИЙГ АШИГЛАХ, БУСАД ТӨРИЙН ЦАХИМ МЭДЭЭЛЛИЙН САН ХАРИУЦСАН БАЙГУУЛЛАГАТАЙ МЭДЭЭЛЭЛ СОЛИЛЦОХ ЖУРАМ"-ын төслийг боловсруулан санал авч байна.

" БОЛОВСРОЛЫН ЦАХИМ МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМИЙГ АШИГЛАХ,  БУСАД ТӨРИЙН ЦАХИМ МЭДЭЭЛЛИЙН САН ХАРИУЦСАН  БАЙГУУЛЛАГАТАЙ МЭДЭЭЛЭЛ СОЛИЛЦОХ ЖУРАМ"-ын төслийг боловсруулан санал авч байна. Та бүхэн саналаа dunjinnamdag@mecs.gov.mn хаягаар ирүүлнэ үү.

Дэлгэрэнгүй
ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН  УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН НИЙТЛЭГ ДҮРМИЙН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА

ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН НИЙТЛЭГ ДҮРМИЙН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА

Боловсролын багц хуулиуд Улсын Их Хурлаар 2023 оны 7 дугаар сарын 7-ны өдөр батлагдан, энэ оны 8 дугаар сарын 03-ны өдрөөс мөрдөгдөж эхэлсэнтэй холбогдуулан шинэчлэн батлагдсан Боловсролын багц хуулиудын хүрээнд өмнө мөрдөж байсан их, дээд сургуулийн удирдах зөвлөлийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулан батлуулахаар бэлтгээд байна.

Дэлгэрэнгүй
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн Ерөнхий боловсролын сургуулийн багш, сургалтын менежерийн албан тушаалд тавих нийтлэг шаардлага

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн Ерөнхий боловсролын сургуулийн багш, сургалтын менежерийн албан тушаалд тавих нийтлэг шаардлага

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн Ерөнхий боловсролын сургуулийн багш, сургалтын менежерийн албан тушаалд тавих нийтлэг шаардлага

Дэлгэрэнгүй