Тэргүүлэх болон эрэлттэй мэргэжлийн чиглэл (хөтөлбөр)-ийг тодорхойлох аргачлал боловсруулах, тэргүүлэх болон эрэлттэй хөтөлбөрийг тодорхойлох зөвлөх үйлчилгээний санал авах тухай

A- A A+
Тэргүүлэх болон эрэлттэй мэргэжлийн чиглэл (хөтөлбөр)-ийг тодорхойлох аргачлал боловсруулах, тэргүүлэх болон эрэлттэй хөтөлбөрийг тодорхойлох зөвлөх үйлчилгээний санал авах тухай

 

  1. Тэргүүлэх болон эрэлттэй мэргэжлийн чиглэл (хөтөлбөр)-ийг тодорхойлох аргачлал боловсруулах, тэргүүлэх болон эрэлттэй хөтөлбөрийг тодорхойлох зөвлөх үйлчилгээний ажлын даалгавар
  2. Дээд боловсролын мэргэжлийн чиглэл (хөтөлбөр)-ийн нэр, индексийг 1990 оноос хойш хэрэгжиж байсан мэрэгжлийн чиглэл (хөтөлбөр)-ийн нэр, индекстэй дүйцүүдэх, лавлагааны сан үүсгэх зөвлөх үйлчилгээний ажлын даалгавар