card

 “Дээд боловсролын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөрт тавигдах нийтлэг шаардлага”-ын журмын төсөлд санал авч байна

“Дээд боловсролын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөрт тавигдах нийтлэг шаардлага”-ын журмын төсөлд санал авч байна

“Дээд боловсролын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөрт тавигдах нийтлэг шаардлага”-ын журмын төслийг боловсруулж Захиргааны ерөнхий хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1 дэх заасны дагуу олон нийтээс санал авч байна. Та бүхэн журмын төсөлтэй танилцан саналаа batselem@mecs.gov.mn хаягаар ирүүлнэ үү.

Дэлгэрэнгүй
“Дээд боловсролын сургалтын байгууллагад мөрдөх мэргэжлийн чиглэл /хөтөлбөрийн нэр/, индекс”-ийг төсөлд санал авч байна.

“Дээд боловсролын сургалтын байгууллагад мөрдөх мэргэжлийн чиглэл /хөтөлбөрийн нэр/, индекс”-ийг төсөлд санал авч байна.

Дээд боловсролын сургалтын байгууллагад мөрдөх мэргэжлийн чиглэл /хөтөлбөрийн нэр/, индекс”-ийг шинэчлэн боловсруулж Захиргааны ерөнхий хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1 дэх заасны дагуу олон нийтээс санал авч байна. Та бүхэн журмын төсөлтэй танилцан саналаа batselem@mecs.gov.mn хаягаар ирүүлнэ үү.

Дэлгэрэнгүй
“Мэргэжлийн сургалтын хөтөлбөрт дүгнэлт гаргах, баталгаажуулах журам ”-ын төсөлд санал авч байна.

“Мэргэжлийн сургалтын хөтөлбөрт дүгнэлт гаргах, баталгаажуулах журам ”-ын төсөлд санал авч байна.

Мэргэжлийн болон техникийн боловсрол, сургалтын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.15 дахь хэсэгт заасны дагуу "Мэргэжлийн сургалтын хөтөлбөрт дүгнэлт гаргах, баталгаажуулах журам"-ын төслийг боловсруулан Захиргааны ерөнхий хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1 дэх заасны дагуу Та бүхнээс санал авч байна. Та бүхэн журмын төсөлтэй танилцан саналаа tvets@mecs.gov.mn  хаягаар ирүүлнэ үү.  

Дэлгэрэнгүй

"МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОН ТЕХНИКИЙН БОЛОВСРОЛ, СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨГСӨГЧИД ОЛГОХ БОЛОВСРОЛЫН БАРИМТ БИЧГИЙН ЗАГВАР, ТҮҮНИЙГ ХӨТЛӨХ, ОЛГОХ ЖУРАМ"- ЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА.

Монгол Улсын Боловсролын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.3 дахь хэсэг, Мэргэжлийн болон техникийн боловсрол, сургалтын тухай хуулийн 13 дугаар зүйлд заасны дагуу ”Мэргэжлийн болон техникийн боловсрол, сургалтын байгууллагын төгсөгчид олгох боловсролын баримт бичгийн загвар, түүнийг хөтлөх, олгох журам”-ын төслийг боловсруулан Захиргааны ерөнхий хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1 дэх заасны дагуу санал авч байна. Журмын төсөлтэй танилцан саналаа otgonmyagmar@mecs.gov.mn  хаягаар ирүүлнэ үү.

Дэлгэрэнгүй
БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ЯАМНЫ 2023 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭ

БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ЯАМНЫ 2023 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭ

БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ЯАМНЫ 2023 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭ

Дэлгэрэнгүй
 “Мэргэжлийн сургалтын байгууллагын төгсөгчийн чадамжийг үнэлэх, баталгаажуулах, гэрчилгээжүүлэх журам ”-ын төсөлд санал авч байна.

“Мэргэжлийн сургалтын байгууллагын төгсөгчийн чадамжийг үнэлэх, баталгаажуулах, гэрчилгээжүүлэх журам ”-ын төсөлд санал авч байна.

Мэргэжлийн болон техникийн боловсрол, сургалтын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.3 дахь хэсэгт заасны дагуу "Мэргэжлийн сургалтын байгууллагын төгсөгчийн чадамжийг үнэлэх, баталгаажуулах, гэрчилгээжүүлэх журам"-ын төслийг боловсруулан Захиргааны ерөнхий хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1 дэх заасны дагуу Та бүхнээс санал авч байна. Та бүхэн журмын төсөлтэй танилцан саналаа tvets@mecs.gov.mn хаягаар ирүүлнэ үү.

Дэлгэрэнгүй
“Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын хөтөлбөрт дүгнэлт гаргах, баталгаажуулах журам”-ын төсөлд санал авч байна

“Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын хөтөлбөрт дүгнэлт гаргах, баталгаажуулах журам”-ын төсөлд санал авч байна

Мэргэжлийн болон техникийн боловсрол, сургалтын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.11 дахь хэсэгт заасны дагуу "“Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын хөтөлбөрт дүгнэлт гаргах, баталгаажуулах журам”-ын төслийг боловсруулан Захиргааны ерөнхий хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1 дэх заасны дагуу Та бүхнээс санал авч байна. Та бүхэн журмын төсөлтэй танилцан саналаа tvets@mecs.gov.mn хаягаар ирүүлнэ үү.

Дэлгэрэнгүй
“Төрийн өмчийн дээд боловсролын сургалтын байгууллагуудын дундын Удирдах зөвлөлийн дүрэм”-ын төсөлд санал авч байна.

“Төрийн өмчийн дээд боловсролын сургалтын байгууллагуудын дундын Удирдах зөвлөлийн дүрэм”-ын төсөлд санал авч байна.

Улсын Их Хурлаар 2023 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдөр шинэчлэн батлагдсан Дээд боловсролын тухай хуулийн 26.6-д төрийн өмчийн дээд боловсролын сургалтын байгууллага дундын Удирдах зөвлөл байгуулж болно гэж тусгагдсан бөгөөд хуулийн 26.7-д дундын Удирдах зөвлөл байгуулах тохиолдолд зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, дүрмийг Засгийн газар батална гэсний дагуу “Төрийн өмчийн дээд боловсролын сургалтын байгууллагуудын дундын Удирдах зөвлөлийн дүрэм”-ийн төслийг боловсруулсан. Та бүхэн дүрмийн төсөлтэй танилцан саналаа oyunbilegoirov@mecs.gov.mn хаягаар ирүүлнэ ү

Дэлгэрэнгүй
“Төрийн өмчийн зарим их, дээд сургуулийн төсвийн шууд захирагчийг сонгон шалгаруулах нийтлэг журам”-ын төсөлд санал авч байна.

“Төрийн өмчийн зарим их, дээд сургуулийн төсвийн шууд захирагчийг сонгон шалгаруулах нийтлэг журам”-ын төсөлд санал авч байна.

Төрийн өмчийн зарим их, дээд сургуулийн төсвийн шууд захирагчийг сонгон шалгаруулах нийтлэг журам”-ын”-ыг шинэчлэн боловсруулж Захиргааны ерөнхий хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1 дэх заасны дагуу олон нийтээс санал авч байна. Та бүхэн журмын төсөлтэй танилцан саналаа batselem@mecs.gov.mn хаягаар ирүүлнэ үү.

Дэлгэрэнгүй

"МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОН ТЕХНИКИЙН БОЛОВСРОЛ СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН НЭГ СУРАЛЦАГЧИД НОГДОХ ХУВЬСАХ ЗАРДЛЫН ДУНДАЖ НОРМАТИВ БАТЛАХ ТУХАЙ ЖУРАМ"-ЫН ТӨСЛИЙН САНАЛ АВЧ БАЙНА

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 30.1, 9.3 дахь хэсэг, Боловсролын ерөнхий хуулийн 24.1.5, 37.2.5, 38.2-т заасныг тус тус үндэслэн “Мэргэжлийн болон техникийн боловсрол сургалтын байгууллагын нэг суралцагчид ногдох хувьсах зардлын дундаж норматив батлах тухай” Засгийн газрын тогтоолын төслийг боловсрууллаа.

Дэлгэрэнгүй
Тэргүүлэх болон эрэлттэй мэргэжлийн чиглэл (хөтөлбөр)-ийг тодорхойлох аргачлал боловсруулах, тэргүүлэх болон эрэлттэй хөтөлбөрийг тодорхойлох зөвлөх үйлчилгээний санал авах тухай

Тэргүүлэх болон эрэлттэй мэргэжлийн чиглэл (хөтөлбөр)-ийг тодорхойлох аргачлал боловсруулах, тэргүүлэх болон эрэлттэй хөтөлбөрийг тодорхойлох зөвлөх үйлчилгээний санал авах тухай

Тэргүүлэх болон эрэлттэй мэргэжлийн чиглэл (хөтөлбөр)-ийг тодорхойлох аргачлал боловсруулах, тэргүүлэх болон эрэлттэй хөтөлбөрийг тодорхойлох зөвлөх үйлчилгээний санал авах тухай

Дэлгэрэнгүй

"СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ХУУЛБАРЛАЛТЫГ ШАЛГАХ ЖУРАМ"-ЫН ТӨСЛИЙН САНАЛ АВЧ БАЙНА

Журмын төсөлтэй танилцан саналаа battsetseg@mecs.gov.mn хаягаар ирүүлнэ үү.

Дэлгэрэнгүй

"ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛУУЛАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДҮРЭМ "-ЫН ТӨСЛИЙН САНАЛ АВЧ БАЙНА

Журмын төсөлтэй танилцан саналаа battsetseg@mecs.gov.mn хаягаар ирүүлнэ үү.

Дэлгэрэнгүй