"МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОН ТЕХНИКИЙН БОЛОВСРОЛ, СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨГСӨГЧИД ОЛГОХ БОЛОВСРОЛЫН БАРИМТ БИЧГИЙН ЗАГВАР, ТҮҮНИЙГ ХӨТЛӨХ, ОЛГОХ ЖУРАМ"- ЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА.

A- A A+

Монгол Улсын Боловсролын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.3 дахь хэсэг, Мэргэжлийн болон техникийн боловсрол, сургалтын тухай хуулийн 13 дугаар зүйлд заасны дагуу ”Мэргэжлийн болон техникийн боловсрол, сургалтын байгууллагын төгсөгчид олгох боловсролын баримт бичгийн загвар, түүнийг хөтлөх, олгох журам”-ын төслийг боловсруулан Захиргааны ерөнхий хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1 дэх заасны дагуу санал авч байна. Журмын төсөлтэй танилцан саналаа otgonmyagmar@mecs.gov.mn  хаягаар ирүүлнэ үү.