card

Хяналт шалгалтын төлөвлөгөө

Хяналт шалгалтад хамрагдах объектын жагсаалт батлах тухай

Хяналт шалгалтад хамрагдах объектын жагсаалт батлах тухай

Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарын хяналтын чиглэлээр төлөвлөгөөт хяналт шалгалтад хамрагдах обьектын жагсаалтыг нэгдүгээр , Цөмийн болон цацрагийн хяналтын чиглэлээр төлөвлөгөөт хяналт шалгалтад хамрагдах обьектын жагсаалтыг хоёрдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

Дэлгэрэнгүй
Хяналт шалгалтад хамрагдах обьектын жагсаалт батлах тухай

Хяналт шалгалтад хамрагдах обьектын жагсаалт батлах тухай

Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарын хяналтын чиглэлээр төлөвлөгөөт хяналт шалгалтад хамрагдах обьектын жагсаалтыг нэгдүгээр , Цөмийн болон цацрагийн хяналтын чиглэлээр төлөвлөгөөт хяналт шалгалтад хамрагдах обьектын жагсаалтыг хоёрдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

Дэлгэрэнгүй