Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл

A- A A+
Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

“Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл” батлах тухай

     2017 оны 05 дугаар сарын 31 өдөр                                                       Дугаар 42                                                     Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

Монгол Улсын Yндсэн хуулийн Хорин тавдугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 7 дахь заалтыг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:

1.“Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл”-ийг хавсралтаар баталсугай.

2.“Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл батлах тухай” Улсын Их Хурлын тогтоолыг “Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030”, Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Монгол Улсын 2018 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2019-2020 оны төсвийн төсөөллийн тухай хууль, бодлогын бусад баримт бичиг, хөтөлбөртэй уялдуулан хэрэгжүүлэхийг Монгол Улсын Засгийн газар /Ж.Эрдэнэбат/, Монголбанк /Н.Баяртсайхан/, Санхүүгийн зохицуулах хороо /С.Даваасүрэн/ болон холбогдох бусад байгууллагад үүрэг болгосугай.

3.“Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл”-ийг баталсантай холбогдуулан хэрэгжилтийг оны эхнээс жигд ханган зохион байгуулж, биелэлтийг бүтэн жилээр гаргаж, Улсын Их Хуралд танилцуулахыг Монгол Улсын Засгийн газар /Ж.Эрдэнэбат/-т даалгасугай.

 

                        МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДЭД ДАРГА                                               Ц.НЯМДОРЖ

 

 

Монгол Улсын Их Хурлын 2017 оны  42 дугаар тогтоолын хавсралт

 

МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2018 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ

 

ДӨРӨВ. ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ НИЙГМИЙН БОДЛОГО

             Зорилт 10.  Боловсролын үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлж, ая тухтай сурч, боловсрох орчинг бүрдүүлэх бодлого хэрэгжүүлнэ.

10.1

МУТХҮБ-2030-ын 2.2.3, Зорилт 1, ЗГҮАХ-ийн 3.2.2 дахь заалт

Сургуулийн өмнөх боловсролын хамран сургалтыг нэмэгдүүлэх

Хамран сургалтын бохир жин, хувиар

82.0

12.3

Гадаад эх үүсвэр

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам /цаашид “БСШУСЯ” гэх/

10.2

МУТХҮБ-2030-ын 2.2.3, Зорилт 2, ЗГҮАХ-ийн 3.2.3, 3.2.6 дахь заалт

Ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байрны хүртээмжийг нэмэгдүүлж, хүүхдийн ая тухтай сурч, боловсрох орчин, нөхцөлийг бүрдүүлэх

Гурван ээлжээр хичээллэж буй сургуулийн тоог  бууруулах хувь

17.0

13.6

Гадаад эх үүсвэр

 БСШУСЯ

Орчин нөхцөлийг сайжруулах дотуур байрны тоо

10

1.0

Гадаад эх үүсвэр

10.3

МУТХҮБ-2030-ын 2.2.3, Зорилт 2, ЗГҮАХ-ийн 3.2.10 дахь заалт

Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурах бичгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх

Нөхөн хангалтаар хэвлүүлэх сурах бичгийн төрөл

122

1.6

Улсын төсөв

 БСШУСЯ

10.4

МУТХҮБ-2030-ын 2.2.3, Зорилт 4, ЗГҮАХ-ийн 3.2.18 дахь заалт

Дээд боловсролын байгууллагын хүний нөөцийн чадавхыг нэмэгдүүлж, сургалтын хөтөлбөрийг олон улсын жишигт нийцүүлэх

Мэргэжил дээшлүүлэх багшийн тоо

700

0.15

Гадаад эх үүсвэр

 БСШУСЯ

 

Магадлан итгэмжлэгдэх хөтөлбөрийн тоо

5

0.15

Улсын төсөв

10.5

МУТХҮБ-2030-ын 2.2.3, Зорилт 1-3, ЗГҮАХ-ийн 3.2.3 дахь заалт

Боловсролын салбарын тоног төхөөрөмжийг шинэчлэн сайжруулах

Төлөвлөгдсөн тоног төхөөрөмжийн хангалт, хувиар

100.0

10.0

Улсын төсөв

БСШУСЯ

10.6

МУТХҮБ-2030-ын 2.2.3, Зорилт 1, ЗГҮАХ-ийн 3.2.2 дахь заалт

Хүүхэд бүрийг цэцэрлэгт хамруулах зорилгоор 2018 оноос тодорхой мөнгө хуваарилах, гурван ээлжээр хичээллэж буй Ерөнхий боловсролын сургуулийн тоог бууруулахад шаардагдах хөрөнгийн асуудлыг судалгаанд үндэслэн үе шаттай шийдвэрлэх

Хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлэх ажлын явц, хувиар

100.0

-

БСШУСЯ

10.7

ЗГҮАХ-ийн 3.2.20 дахь заалт

“Боловсролын зээлийн сан”-ийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар

100.0

-

БСШУСЯ

10.8

МУТХҮБ-2030-ын 2.1.3, зорилт 2, ЗГҮАХ-ийн 3.2.8 дахь заалт

Сурагчдыг эх хэлээрээ алдаагүй, зөв бичих, ярих, илтгэх, сэтгэх хэрэглээний бүрэн чадвартай болгох хэрэгцээнд  нийцүүлэн монгол хэлний сургалтын цогц шинэчлэлийг хэрэгжүүлэх

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар

100.0

-

БСШУСЯ

10.9

МУТХҮБ-2030-ын 2.2.1, зорилт 2, ЗГҮАХ-ийн 3.3.10 дахь заалт

Цэцэрлэгийн туслах болон асрагч багш нарыг мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвөөр бэлтгэх

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар

100.0

-

БСШУСЯ

10.10

МУТХҮБ-2030-ын 2.2.1, Зорилт 2, ЗГҮАХ-ийн 2.79 дэх заалт

Зарим их, дээд сургуулийг Дархан-Уул, Орхон, Багануур, Сэлэнгэ аймагт нүүлгэн шилжүүлж, ажлыг эхлүүлэх

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар

100.0

-

БСШУСЯ

10.11

ЗГҮАХ-ийн 3.2.23 дахь заалт

Ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байрны хүртээмж, орчин нөхцөлийг сайжруулан хүүхдийн ая тухтай сурч, хүмүүжих орчинг бүрдүүлэх

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар

100.0

-

БСШУСЯ

10.12

ЗГҮАХ-ийн 3.2.2 дахь заалт

Сургууль, цэцэрлэгийн 80 хувиас дээш гүйцэтгэлтэй дутуу барилгын санхүүжилтийг шийдвэрлэж, ашиглалтад оруулах

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар

100.0

-

БСШУСЯ

            Зорилт 11. Соёл урлаг, спортын салбарыг төрөөс дэмжиж, үндэсний бахархал, эх оронч сэтгэлгээг хөгжүүлнэ.

11.1

ЗГҮАХ-ийн 3.2.46 дахь заалт

Үндэсний бахархал, эх оронч сэтгэлгээг хөгжүүлэхэд чиглэсэн түүхийн сэдэвтэй кино, бүтээл туурвихад төрөөс дэмжлэг үзүүлэх

Түүхэн сэдэвт уран бүтээл туурвих ажлын явц, хувиар

100

0.2

Улсын төсөв

 БСШУСЯ

11.2

ЗГҮАХ-ийн 3.2.44 дэх заалт,  “Төрөөс баримтлах соёлын бодлого”-ын 4.2.1 дэх заалт

Соёл, урлагаар дамжуулан хүүхдийг багаас нь үндэсний соёлын мэдрэмж, мэдлэг, хүмүүжилтэй болгох

Хүүхдэд зориулсан уран бүтээлийн тоо

5

0.2

Улсын төсөв

11.3

ЗГҮАХ-ийн 3.2.56 дахь заалт

Нийтийн биеийн тамир, спорт, чийрэгжүүлэлтийн үйлчилгээг сайжруулахад төрөөс дэмжлэг үзүүлэх

Магадлан итгэмжлэгдэх байгууллагын тоо

30

0.08

Улсын төсөв

БСШУСЯ

11.4

ЗГҮАХ-ийн 3.2.45 дахь заалт

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн соёл урлагийн зориулалттай театр, соёлын төв, музей, номын сангуудын барилгын нөхцөл байдлыг үнэлж, үйл ажиллагаа явуулах нөхцлийг сайжруулах

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар

100.0

-

БСШУСЯ

             Зорилт 12. Эрдэм шинжилгээ, судалгаа, инновацийг хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж, шинжлэх ухаан, харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн салбарын үйл ажиллагааг өргөжүүлнэ.

12.1

МУТХҮБ-2030-ын 2.2.3-ын Зорилт 5, ЗГҮАХ-ийн 3.2.19 дэх заалт

Эрдэм шинжилгээ, судалгааг хөгжүүлэхэд төрөөс дэмжлэг үзүүлэх

Эрдэм шинжилгээ, судалгааны зардлын ДНБ-д эзлэх хувь

0.12

23.3

Улсын төсөв

 БСШУСЯ

 12.2

МУТХҮБ-2030-ын 2.2.3, зорилт 5, ЗГҮАХ-ийн 3.2.19 дэх заалт

Инновацийг хөгжүүлэхэд төрөөс дэмжлэг үзүүлэх

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар

100.0

10

БСШУСЯ

12.3

МУТХҮБ-2030-ын 2.2.3-ын Зорилт 5, ЗГҮАХ-ийн 3.2.36 дахь заалт

Шинжлэх ухааны парк байгуулах эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх

Шинээр болон шинэчлэн боловсруулах эрх зүйн баримт бичгийн тоо

5

-

 БСШУСЯ