МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2020 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ

A- A A+
МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2020 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ

 

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2019 оны 05 сарын 30 өдөр                                                                                                                Төрийн ордон,Улаанбаатар хот

 

Дугаар 54

Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэнчиглэл батлах тухай

Монгол Улсын Yндсэн хуулийн Хорин тавдугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн  7 дахь заалтыг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:

1.“Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл”-ийг хавсралтаар баталсугай.

2.“Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл батлах тухай” Улсын Их Хурлын тогтоолыг “Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030”, Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2020 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2021-2022 оны төсвийн төсөөллийн тухай хууль болон бодлогын бусад баримт бичиг, хөтөлбөртэй уялдуулан хэрэгжүүлэхийг Монгол Улсын Засгийн газар /У.Хүрэлсүх/, Монголбанк /Н.Баяртсайхан/, Санхүүгийн зохицуулах хороо /С.Даваасүрэн/-нд болон холбогдох бусад байгууллагад үүрэг болгосугай.

3.Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийг оны эхнээс жигд ханган зохион байгуулж, биелэлтийг бүтэн жилээр гаргаж, Улсын Их Хуралд танилцуулахыг Монгол Улсын Засгийн газар /У.Хүрэлсүх/-т даалгасугай.

 

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                             Г.ЗАНДАНШАТАР

 

 

Монгол Улсын Их Хурлын 2019 оны

54 дугаар тогтоолын хавсралт

МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2020 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ

 

ДӨРӨВ.ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ НИЙГМИЙН БОДЛОГО

           Зорилт 11.Боловсролын үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлж, ая тухтай сурч, боловсрох орчныг бүрдүүлж,

           хөгжлийн бэрхшээлтэй сурагчдын онцлог, хэрэгцээнд тохирсон сургалтын орчин болон дэд бүтцийг бүрдүүлнэ.

11.1

 

МУТХҮБ-2030-ын 2.2.3, Зорилт 1, ЗГҮАХ-ийн 3.2.2.1 дэх заалт

Сургуулийн өмнөх боловсролын хамран сургалтыг нэмэгдүүлж, чанар хүртээмжийг дээшлүүлэх

Хамран сургалтын бохир жин, хувиар

86.0

33.9

Улсын

төсөв

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам

/цаашид “БСШУСЯ” гэх/

Шинээр ашиглалтад оруулах цэцэрлэгийн тоо

42

11.2

 

 

 

МУТХҮБ-2030-ын 2.2.3, Зорилт 2, ЗГҮАХ-ийн 3.2.3, 3.2.6 дахь заалт

 

Ерөнхий боловсролын сургалтын чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлж, сурагчдын ая тухтай сурах орчныг бүрдүүлэх

Шинээр ашиглалтад орох сургуулийн тоо

66

112.8

Улсын

төсөв

БСШУСЯ

Стандарт хангасан  ариун цэврийн байгууламжтай дотуур байрын тоо

46

11.3

 

 

 

 

МУТХҮБ-2030-ын 2.2.3, Зорилт 2, ЗГҮАХ-ийн 3.2.14, 3.3.29 дэх заалт

Ердийн ерөнхий боловсролын сургуульд суралцаж байгаа хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчийн онцлог, хэрэгцээнд тохирсон сургалтын орчин болон дэд бүтцийг бүрдүүлэх

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй ажиллах чиглэлээр мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдсан багшийн тоо

60

3.9

Улсын

төсөв

БСШУСЯ

Тохирох орчин бүрдүүлсэн сургуулийн тоо

63

11.4

МУТХҮБ-2030-ын 2.2.3, Зорилт 2, ЗГҮАХ-ийн 3.2.10 дахь заалт

Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурах бичгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх

Нөхөн хангалтаар хэвлүүлэх сурах бичгийн төрөл

138

3.5

Улсын

төсөв

БСШУСЯ

11.5

МУТХҮБ-2030-ын 2.2.3, Зорилт 3, ЗГҮАХ-ийн 3.2.18 дахь заалт

Судалгаанд суурилсан их сургуулиудыг хөгжүүлж, дээд боловсролын сургалтын байгууллагын багшийн хөгжлийг дэмжих

Мэргэжил дээшлүүлэх багшийн тоо

700

2.0

Улсын

төсөв

БСШУСЯ

11.6

ЗГҮАХ-ийн 3.2.20 дахь заалт

Хөдөө орон нутгийн их, дээд сургууль, салбар сургуулиуд түүнд элсэгчдийг дэмжих

Хөдөө орон нутгийн их, дээд сургууль, салбар сургуульд суралцагчдын тооны өсөлтийн хувь

5.0

-

БСШУСЯ

11.7

 

МУТХҮБ-2030-ын 2.2.3, Зорилт 1, 2, 3, ЗГҮАХ-ын 3.2.10 дахь заалт

Төрийн өмчийн ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг, мэргэжлийн боловсролын сургуулийн багшийг зөөврийн компьютертэй болгох

 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар

100

23.2

Улсын төсөв, Гадаад эх үүсвэр

БСШУСЯ

            Зорилт 12.Соёл, урлаг, спортын салбарын үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, соёлын салбарт техник,

            технологийн ололтыг нэвтрүүлнэ.

12.1

ЗГҮАХ-ийн 3.2.47, 3.2.49, 3.2.53, 3.2.54 дэх заалт

Соёл, урлаг, спортын салбарын үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, соёлын үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх

Шинээр ашиглалтад оруулах соёлын төв, музей, театрын тоо

41

52.4

Улсын

төсөв

БСШУСЯ

Шинээр ашиглалтад оруулах спорт цогцолбор, ордон, заал, усан бассейны тоо

15

12.2

ЗГҮАХ-ийн 3.2.43 дахь заалт

Орчин үеийн музейн стандарт шаардлагыг хангасан Байгалийн түүхийн музейг шинээр барих

Ашиглалтад орох музейн барилгын тоо

1

100.0

Улсын

төсөв

БСШУСЯ

12.3

ЗГҮАХ-ийн 3.2.59 дэх заалт

Үндэсний cоёл урлагийг дэмжих хүрээнд Үндэсний урлагийн Их театр шинээр байгуулах

 

Ашиглалтад орох их театрын тоо

1

100.0

Улсын

төсөв

БСШУСЯ

12.4

ЗГҮАХ-ийн 3.2.46 дахь заалт

Үндэсний бахархал, эх оронч сэтгэлгээг хөгжүүлэхэд чиглэсэн түүхэн сэдэвтэй кино, бүтээл туурвихад төрөөс дэмжлэг үзүүлэх

Түүхэн сэдэвт уран бүтээл туурвих ажлын явц, хувиар

100.0

1.5

Улсын

төсөв

БСШУСЯ

12.5

ЗГҮАХ-ийн 3.2.52 дахь заалт

 

Эх орноо төлөөлөн Токио-2020 олимпийн наадамд оролцох баг, тамирчдын бэлтгэл, үйл ажиллагаанд шаардлагатай дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэх

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар

100.0

20.0

Улсын

төсөв

БСШУСЯ

12.6

МУТХҮБ-2030-ын 2.1.2, Зорилт 1, ЗГҮАХ-ийн 3.2.44, 3.2.48 дахь заалт

Соёлын баримтат өвийг хамгаалах, музей, түүх, соёлын өвийн сэргээн засварлалтын ажлыг эрчимжүүлэх

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар

100.0

-

БСШУСЯ

12.7

МУТХҮБ-2030-ын 2.1.2, Зорилт 1, ЗГҮАХ-ийн 3.2.44, 3.2.47 дахь заалт

ЮНЕСКО-ийн дэлхийн өвийн бүртгэлд бүртгэгдсэн Монгол Улсын соёлын өвийг хамгаалах, Бурхан Халдун уулын соёлын өвийн менежментийн захиргааг байгуулах

Шинээр байгуулах менежментийн захиргааны тоо

1

-

БСШУСЯ

           Зорилт 13.Эрдэм шинжилгээ, судалгаа, инновацийг хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж, шинжлэх ухааны салбарын үйл                      

            ажиллагааг өргөжүүлнэ.

13.1

МУТХҮБ-2030-ын 2.2.3, Зорилт 5,

ЗГҮАХ-ийн 3.2.19, 3.2.30 дахь заалт

Шинжлэх ухаан, технологийн салбарыг хөгжүүлж, судалгаа боловсруулалтын ажлын эдийн засаг, нийгмийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх

Технологи бүтээгдэхүүний загварын тоо

 

300

38.4

Улсын

төсөв

БСШУСЯ

13.2

МУТХҮБ-2030-ын 2.2.3, Зорилт 5,

ЗГҮАХ-ийн 3.2.29 дэх заалт

 

“Үндэсний инновацийн тогтолцоог хөгжүүлэх хөтөлбөр-II”-ийг боловсруулж, инновацийн үйл ажиллагааны тэргүүлэх чиглэлийг тогтоох

Батлагдсан хөтөлбөрийн тоо

1

-

БСШУСЯ

13.4

МУТХҮБ-2030-ын 2.3.3, Зорилт 5, ЗГҮАХ-ийн 3.2.33 дахь заалт

Шинжлэх ухааны академийн харьяа хүрээлэн, төвүүдийн техник, тоног төхөөрөмж, компьютерийг шинэчлэн нийлүүлэх

 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар

100

0.6

Улсын төсөв

БСШУСЯ