"Үндэсний аудитын газрын 2022 оны улс, орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө, үр дүнд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайлан"

A- A A+