монгол улсын төсвийн хөрөнгөөр 2023 онд боловсрол, шинжлэх ухааны салбарт хэрэгжих хоол үйлдвэрлэлийн барилга, их засварын ажлын өөрчлөлтийн төлөвлөгөө

A- A A+
монгол улсын төсвийн хөрөнгөөр 2023 онд боловсрол, шинжлэх ухааны салбарт хэрэгжих хоол үйлдвэрлэлийн барилга, их засварын ажлын өөрчлөлтийн төлөвлөгөө