Нийслэлийн Ерөнхий боловсролын 29 дүгээр тусгай сургуулийн захирал

A- A A+
Нийслэлийн Ерөнхий боловсролын 29 дүгээр тусгай  сургуулийн захирал

Монгол улсын төрийн албаны зөвлөлийн цахим системээр бүртгэж байна (hh.csc.gov.mn)

Албан тушаалын тодорхойлолт файлаар татах