УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР 2022 ОНД ХЭРЭГЖИХ ЭРХ ШИЛЖСЭН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЯВЦЫН МЭДЭЭ

A- A A+
УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР 2022 ОНД ХЭРЭГЖИХ ЭРХ ШИЛЖСЭН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЯВЦЫН МЭДЭЭ

 ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЯВЦЫН МЭДЭЭ татах