МОНГОЛ УЛСЫН 2022 ОНЫ ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЛБАРТ ШИНЭЭР ХЭРЭГЖИЖ БУЙ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЯВЦЫН МЭДЭЭ

A- A A+
МОНГОЛ УЛСЫН 2022 ОНЫ ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЛБАРТ ШИНЭЭР ХЭРЭГЖИЖ БУЙ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЯВЦЫН МЭДЭЭ

ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЯВЦЫН МЭДЭЭ Татах